Valódi értelme nincsen, viszont súlyos üzenetet jelent az intézményvezetők és helyetteseik számára, hogy vagyonnyilatkozat tételre kötelezi őket a Klik – erről a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke beszélt a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

Galló Istváné szerint mivel az iskolák vezetőinek nincsen gazdálkodási jogosultságuk – tehát nem kezelnek közpénzt –, ezért teljesen felesleges tőlük vagyonnyilatkozatot kérni.

Ráadásul a Klik nem készítette el időben a bevallás eljárási rendjére vonatkozó szabályzatot, és törvényellenes határidővel kérte be a nyilatkozatokat, hiszen a törvényben meghatározott 30 nap helyett 2-3 nappal a határidő előtt figyelmeztette az érintetteket.

Galló Istvánné hozzátette, minden érintett intézményvezetőnek és intézményvezető helyettesnek azt javasolják, hogy töltsék ki a nyilatkozatot, különben súlyos munkajogi következményekkel kell számolniuk.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke a Magyar Idők azon értesülésére is reagált, miszerint a Klebersberg Intézményfenntartó Központ korábbi adóssága nagy részét kifizette. Ennek kapcsán Galló Istvánné azt mondta, a Klik legalább 35 millió forinttal tartozik a szakszervezetnek.

 Forrás: Klubrádió

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció