A Kéményseprők Országos Szakszervezete (KOSZ) bár üdvözli az új kéményseprő-ipari törvény megszületését, ugyanakkor továbbra is problémásnak tartja, hogy a jogszabály nem ír elő a kéményseprők számára szakképzettséget, valamint, hogy a végrehajtási részletszabályok még nem ismertek - közölte a KOSZ szerdán az MTI-vel.

A szakszervezet szerint aggodalomra ad okot, hogy a törvény a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához nem ír elő szakképzettséget, csupán büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a munkavállaló ne legyen a foglalkozástól eltiltva. Álláspontjuk szerint ez felveti annak a lehetőségét, hogy a jövőben esetleg közfoglalkoztatottak lássák el a kéményseprő tevékenységet.

A KOSZ sürgeti továbbá, hogy mielőbb megszülessenek a törvényhez kapcsolódó végrehajtási részletszabályok. Remélik, hogy ezek kidolgozása és megvalósítása során a kormány és a Belügyminisztérium is tárgyalópartnernek tekinti majd a szakszervezetet.

Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke az MTI-nek elmondta, hogy visszavonták korábban letétbe helyezett felmondásukat a kéményseprők, miután a parlament elfogadta az új jogszabályt.

A KOSZ november elején közölte, hogy a kéményseprők helyzetének rendezetlensége miatt 322 kéményseprő helyezte letétbe felmondását december 21-i határidővel, ha addig nem veszik újra a parlament napirendjére a kéményseprők jövőjét érintő törvénymódosítást.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció