Milyen szakszervezeti célra hasznosult a parfüm? – kérdezte a felügyelőbizottsági elnök a vasutas-szakszervezet volt vezetőjét. Nem egyeznek a költségvetési beszámolókban szereplő adatok a bankszámlakivonatokkal – állapította meg a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének számvizsgáló bizottsága a Gaskó István elnöksége alatti gazdálkodás ellenőrzésekor, melyről a Magyar Hírlap is beszámolt.

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete felügyelőbizottságának elnöke hiába kérdezte Gaskó Istvánt a pénzeszközök tényleges felhasználásáról, eddig nem kapott választ. Információink szerint Gaskó leváltása után a VDSZSZ Szolidaritás számvizsgáló bizottsága 2012-ig visszame­nően ellenőrizte a sztrájkalapon történt pénzmozgásokat, és az évenkénti küldöttgyűlések elé terjesztett beszámolókban szereplő tételeket összehasonlította a könyvelési adatokkal és a bankszámlakivonatokkal.

   A bizottság megállapította, hogy az éves költségvetési tervezetekben és beszámolókban 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben a szakszervezet valós pénzügyi helyzetétől eltérő számadatokat tüntettek fel. Kiderült, hogy a sztrájkalapot is folyamatosan felhasználták, annak ellenére, hogy a hatályos alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja a sztrájkalapban lévő összegek átcsoportosításáról szóló döntést. A VDSZSZ Szolidaritás 2013-ban száztízmillió, 2014-ben százhuszonegymillió, 2015-ben hatvanötmillió forintot utalt át a Ligának, küldöttgyűlési döntés nélkül.

   A számvizsgáló bizottság jelentése nyomán a szakszervezet felügyelőbizottságának elnöke, Oroszi Rudolf még augusztusban levélben fordult a leváltott elnökhöz, azt tudakolva, hogyan fordulhatott elő, hogy a VDSZSZ Szolidaritás költségvetése és a pénzeszközök felhasználása „köszönő viszonyban sincs egymással", illetve a pénzeszközök tényleges felhasználása milyen testületi döntések alapján történt. Rákérdezett arra is, hogy Gaskó István tetemes éttermi és hotelszámláit „milyen szakszervezet-politikai tevékenység indokolta, a VDSZSZ Szolidaritás testületeinek előzetes és utólagos tájékoztatása nélkül kikkel folytatott tárgyalásokat". A felügyelőbizottsági elnök megjegyezte: a szakszervezet költségvetése „nem tartalmaz elkülönített, konspiratív módon felhasználható elnöki reprezentációs keretet".

   Egy másik – októberi – levelében Oroszi a korábban Gaskó István által használt bankkártya forgalmi kivonatait csatolva az azokban szereplő konkrét tételek felől érdeklődött, így például arról, „milyen szakszervezeti célra hasznosult a parfüm". Kérdéseire a felügyelőbizottsági elnök máig nem kapott választ. Mint ahogy a VDSZSZ Szolidaritás és a Liga közötti pénzforgalommal kapcsolatban is meglehetősen hiányosak a szakszervezet új vezetésének információi. A bankszámlakivonatok szerint 2001 óta a VDSZSZ Szolidaritás összesen 764 millió 755 ezer forintot utalt át a Ligának, míg a konföderációtól csupán 331 millió forint érkezett, ez alapján tehát a Liga hátraléka 433 millió 755 ezer forint lenne. Mivel azonban az átutalások többségének okáról, céljáról, hátteréről a szakszervezetnek nincs iktatott dokumentuma, nem tudják, hogy ebből mennyi volt kölcsön, mennyi támogatás, tagdíj vagy egyéb jogcímen történt kifizetés, tehát mennyi követelhető vissza.

   Nem vitatott tartozás viszont az idén átutalt hatvanötmillió, amelyet a lapunkban korábban bemutatott – Gaskó István, a VDSZSZ Szolidaritás akkori elnöke és Gaskó István Liga-elnök által aláírt –, százmillió forintról szóló, februárban kelt kölcsönszerződés alapján kapott a Liga. Az okirat szerint a visszafizetés határideje december 31., illetve a VKF- és OKÉT-pályázatokon elnyert támogatás „kézhezvételekor haladéktalanul".

   A támogatások már hetekkel ezelőtt megérkeztek, a Liga azonban még nem utalta el a pénzt a VDSZSZ Szolidaritásnak. Gaskó István ezt azzal magyarázta, hogy számításaik szerint a VDSZSZ Szolidaritás is tartozik a Ligának, és a két követelés szembeállításáról akartak tárgyalni a szakszervezettel.

   Halasi Zoltán, a VDSZSZ Szolidaritás elnöke kedden arról tájékoztatta a Ligát, elfogadja az egyeztetési kezdeményezést, s annak időpontjául november 20-át javasolja. Hangsúlyozta azonban, hogy a szakszervezet állítólagos tartozásáról csak „számlákkal és szerződésekkel alátámasztott megkeresés" esetén hajlandó tárgyalni, további feltételként a hatvanötmillió forint teljes visszafizetését jelölte meg, illetve azt, hogy a Liga ürítse ki a közösen használt székház második emeletét. Gaskót mi is kerestük kérdéseinkkel, de nem nyilatkozott.

Forrás Magyar Hírlap

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció