Zsolt Péter a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatójának önismereti kérdőívét ajánljuk figyelmébe. A kutató a következőket mondja: „egy összehasonlításra is alkalmas nemzetközi populizmus kérdőívet készítettem. Egyszerű kérdéseket teszek fel, melyek a mai populizmus szakirodalma alapján néhány meghatározó pillért jár körbe. Mindannyian elérünk különböző pontszámokat pillérenként is, és összesítve is. A számítógép kiértékeli a válaszokat, láthatják majd azt is, több vagy kevesebb pontszámot értek el másokhoz képest. Projektünk tudományos célokat is szolgál, ezért nem az Ön beazonosítása a célom. Az emberek gondolkodási mintázatai érdekelnek. Viszont kérem, hogy ne is adjon fals választ, mert az a kutatás rovására megy. Köszönöm a segítségét!"


Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció