A fenntartható növekedés és a méltó életkörülmények megteremtésének eszköze a versenyképesség, amihez erős vállalatokra, stabil munkahelyekre és növekvő bérekre van szükség - mondta az MTI-nek szerdán György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, aki a Versenyképességi Tanács előző napi ülésén Palkovics László miniszterrel közösen ismertette a tárca javaslatait a versenyképesség erősítése érdekében.

György László kiemelte: a gazdaságpolitika célja az, hogy 2030-ra Magyarországon még jobb legyen élni, dolgozni és tanulni, az ország az Európai Uniós országok között bekerüljön a legélhetőbb öt közé.

Az átalakuló világban kiemelten fontos megtanulni az újításokat más országoktól, iparágaktól és vállalatoktól. Ez tulajdonképpen nem más, mint az innováció egy formája

- tette hozzá az államtitkár.

A tárca egyik fő célja segítséget nyújtani a magyaroknak és a hazai kis- és középvállalkozásoknak abban, hogy a kreativitásukat felszínre hozzák és a piacon is hasznosítani legyenek képesek - mutatott rá. Kevés magyar vállalkozás folytat jelenleg innovációs tevékenységet: a 28 európai uniós országból Magyarország a 22. helyen áll ezen a téren - hívta fel a figyelmet

 György László hangsúlyozta: a magyar munkavállalókkal a magyar gazdaságnak jobban és okosabban kell gazdálkodnia.

Az olcsó munkaerő korszaka véget ért, már csak a tanító és tanuló társadalom maradhat sikeres - vélekedett az államtitkár.  

A munkaerőben rejlő versenyképességi tartalékok jobb felhasználásához arra van szükség, hogy a munkavállalók munkába járását gyors és biztonságos közlekedéssel támogassák. György László részletezte a konkrét célokat is,

2022-2023-ra például az a terv, hogy minden településről legfeljebb 30 percnyi idő alatt el lehessen érni egy gyorsforgalmi utat.  

A magyar gazdaság versenyképességéhez gyors és biztonságos közlekedés mellett olcsó, tiszta és megbízható energiára is szükség van - ismertette az államtitkár, utalva arra, hogy megújult eszközökkel a rezsicsökkentést is folytatni kell, különösen az iparban. 2030-ra a Magyarországon megtermelt energia 90-95 százaléka a tervek szerint mentes lesz a széndioxid-kibocsátástól - tette hozzá.

Az energiaellátás biztonsága a másik fontos terület az energetikán belül, amire szintén hangsúlyt kell fektetni, ez geopolitikai cél - emelte ki György László a minisztérium által a tanácsnak átnyújtott anyagból.

Az energetika és a közlekedés területén is mindennek az alapja a jó digitális infrastruktúra megteremtése, az innováció ugyanis sok területen elsősorban a digitalizációt jelenti - hangsúlyozta az államtitkár.

Arra is kitért, hogy a közlekedést és az energetikát új, fenntartható alapokra kell építeni, ezért a környezeti fenntarthatósági célok teljesülését is hangsúlyozták a dokumentumban. A vízzel értékként mértékletesen kell bánni, míg a hulladékgazdálkodás terén a fő cél, hogy a hulladékok minél nagyobb hányada hasznosuljon újra alapanyagként vagy energia formájában - idézte az ITM stratégiájából.

A klímaváltozásra  nem problémaként, hanem a versenyképességet növelő fordulópontként kell tekinteni. Ezen a területen az alkalmazkodás jelenti a sikeresség alapját  - emelte ki.

Az ITM 2030-ig szóló stratégiájának kiindulási alapját a fenntarthatósági szempontok jelentik, és a minisztérium tevékenységét a következő négy évben is ezeknek a céloknak rendeli alá - összegezte György László.

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció