Komjáthi Imre, a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület elnöke, a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke nyílt levélben kéri számon Bajkai István fideszes képviselőtől az alkotmánymódosítás okán,  a keresztényi gondolkodást. Teszi ezt azzal a képviselővel akinek ügyvédi irodája az  SBGK 470 millió forintért szerződött a miniszterelnökséggel 3 havi munkára.

A keresztény emberek Alkotmánya a Biblia. Jézus tanításai között nem találtam olyat,ami arról szólna, hogy zárjuk börtönbe a nincsteleneket. Alkotmánymódosítás?

Nyílt levél Bajkai Istvánhoz!

Bajkai Úr! Ön azt kéri a kormánytól, hogy a most zajló alkotmánymódosítási folyamatban teremtsék meg annak jogi feltételeit, hogy tüntessék el az utcákról a hajléktalan embereket. Arra hivatkozik, hogy minden hajlék nélküli ember számára biztosított a szálláshely és a munkalehetőség.

Ön azt állítja,hogy a rendkívül sikeres közmunkaprogram mindenki előtt megnyitotta a munkavállalás lehetőségét, ennek köszönhetően pedig bárki gondoskodni tud megfelelő szállásról. Bajkai Úr!

Ön szerint a nettó 54 ezer forintos közmunkás bérből mindenki megfelelő szállást biztosíthat magának.

Mégis hol?

Úgy tűnik, hogy Ön nincs tisztában a mai albérlet árakkal. Ez nem is csoda, mert Önnek nem 54 ezer forintot kell beosztania egy hónapra, hiszen az Orbán-család ügyvédjeként olyan jól keres, hogy azt is megteheti, hogy 3 millióval támogassa a Fideszt.

Bajkai Úr!

Az Ön javaslata, Lázár bemondásának alaptörvénybe emelése: mindenki annyit ér, amennyije van!
Az Ön álkeresztény pártja a szőnyeg alá akarja seperni a szegénységet. Az alaptörvény-módosítással akarnak minden nekik nem tetsző dolgot eltüntetni az utcákról: a tüntetőket és a nincsteleneket is. Nem a problémát akarják megoldani, csak nem akarják, hogy nap mint nap szembesüljünk a gondokkal. Ez nettó beismerése annak,hogy Önök alkalmatlanok a kormányzásra. Úgy gondolják,hogy ezt a problémát is megoldják gyűlölet propagandával és óriásplakátokkal?

Bajkai Úr!

Tudom,hogy az Ön pártjában nem alapfeltétel a lelkiismeret és  a szégyenérzet. Én még is azt javaslom,hogy nézzen kicsit magába. Ha a lelke mélyén még talál egy csöppnyit is a keresztényi szeretetből,akkor szégyellje el magát nagyon mélyen és vonja vissza a javaslatát.

Ellenkező esetben az sem menti meg a lelkét az elkárhozástól,ha egy tucatnyi pap előtt fogja meggyónni a nincstelen és kiszolgáltatott emberek ellen elkövetett bűneit.

Komjáthi Imre

Forrás: varosikurir.hu

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció