A  Friedrich-Ebert-Stiftung  „A félelem megeszi a lelket” /A magyar társadalomban jelenlévő félelmekről szóló tanulmányok bemutatása/ című rendezvénye 2018. június 14- én lesz a  Premier KultCafé-ben.

Az elmúlt évben a Friedrich-Ebert-Stiftung a Policy Solutions politikai elemző intézettel közösen bemutatta “A magyar álom” című kutatási projekt eredményeit. 2018-ban megvizsgálták a “másik oldalt”, a magyar társadalomban jelen lévő félelmeket. Különböző partnerszervezetekkel együttműködve annak jártak utána, hogy milyen “félelem-minőségekkel” találkozhatunk az egyes társadalmi csoportokban, mint például a munkavállalók körében, vagy olyan témákkal kapcsolatban, mint a migráció. Egy másik, friss tanulmányuk azzal foglalkozik, hogy a nők - mint társadalmi csoport - hogyan látják saját helyzetüket, melyek a rájuk jellemző félelmek. Legfontosabb céljuk az volt, hogy feltárják a magyar társadalom azon motivációit, illetve megosztó struktúráit, amelyek a legnagyobb mértékben hatnak az egyén politikai döntéseire is. További cél, hogy mindezzel meghatározzák a megújult magyar progresszív politika kiindulási pontjait.

A konferencia során összegezik “A magyar álom” kutatási projekt eredményeit is és lehetőség nyílik a különböző kutatások eredményeinek összehasonlítására: vannak-e olyan mögöttes tényezők, amelyek minden területen félelmet generálnak a magyar társadalomban? Hogyan lehet felülkerekedni a félelem-vezérelt politikán Magyarországon?

Részletek a meghívóban.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció