Magyarország jó eséllyel indul, hogy a robotika térnyerése után is megállja a helyét a világban, mert az ország jó matematikai alapképzéséről ismert - mondta Shamus Rae a KPMG diszruptív technológiákért felelős partnere a Brain Bar konferencián. A szakértő szerint ugyanakkor a világ többi országához hasonlóan Magyarországnak is szembe kell néznie a digitalizáció és a robotika kihívásaival, amihez mindenek előtt az oktatás reformjára, és nyitott közszolgáltatásokra van szükség – írja a Portfólió.

Shamus Rae a digitalizáció kihívásai között említette azt, hogy megszűnik a ma ismert munkakörök jelentős része:

Minden olyan munkakör, amiben az elvégzett tevékenység jól leírható, és alapvetően szabályokra épül automatizálható, ha nem 2025-re, akkor 2040-re. A ma ismert mesterséges intelligencia nagyjából az 1 éves gyermek agyi kapacitásait éri el, de 2045-re várhatóan arról beszélünk majd, hogy milyen emberi jogokat kapjanak meg a robotok is

- mondta a KPMG szakértője.

Márpedig a robotok nagy előnye az emberekkel szemben, hogy nem tévednek, és akármennyi ideig fenn tudják tartani a figyelmüket, ez pedig az élet minden területén olyan versenyelőnyt jelent a munkáltatók szemében, amivel nem lehet vetekedni.

Magyarországnak a világ többi országához hasonlóan fel kell készülnie ezekre a kihívásokra, aminek legfontosabb záloga a képzés átalakítása. Az oktatás ma a világon mindenütt a megszerzett és elraktározott ismeretek megszerzésére irányul, holott a jövőben a legfontosabb tudás a problémamegoldás és a fantázia lesz.

A szakértő úgy látja, a másik terület, ahol minden országnak előre kell lépnie, az a közszolgáltatások nyitottá tétele. A szakértő példaként az adatgazdálkodást említettre, szerinte a kormányoknak a lehető legtöbb rendelkezésükre álló adatot meg kell osztaniuk, és elő kell mozdítaniuk, hogy ugyanezt tegyék az állami vállaltok és a vállalkozások is.

Forrás: Portfólió

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció