A Nemzeti Pedagógus Kar pozitív irányú, konstruktív párbeszédre készül az új emberierőforrás-miniszterrel, Kásler Miklóssal - közölte a szervezet elnöksége szerdán az MTI-vel.

Mint írták, nem feladatuk megítélni a miniszter elődje, Balog Zoltán munkáját, ugyanakkor jelezték, a Nemzeti Pedagógus Kar egyetértett azzal, hogy szükséges egy szakmai alapú életpályamodell, egy önértékelésre épülő, külső szereplőt is biztosító pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint az oktatás tartalmi kérdéseinek átgondolása és változtatásokat kell tenni a pedagógusképzésben.

Ugyanakkor problémát jelent és többször jelezték is, hogy a minimálbértől elszakadt a garantált illetményalap, így gyakorlatilag befagytak a bérek, továbbá nincsen valódi lehetőség a differenciálásra, a szükségesnél adminisztratívabb és néha életszerűtlen lett a tanfelügyeleti rendszer, többletforrások kellenek a megfelelő szintű fenntartáshoz és működtetéshez, valamint a szükséges fejlesztésekhez.

Kitértek arra is, egyértelműen helyeselték a problémák kezelésére Balog Zoltán által létrehozott Nemzeti Köznevelési Kerekasztal, majd a jogszabályban is megjelenő Stratégiai Kerekasztal megalakulását, még akkor is, ha látták, hogy az általuk kívánatosnak mondottnál kevesebb esetben és lassabban érhető el eredmény.

Közölték: minden vitás kérdésről korrekten lehetett tárgyalni, voltak nézetkülönbségek, voltak olyan ügyek, amelyekben előre tudtak lépni és olyanok is, amelyek - bár a vélemények nem tértek el - egyelőre nem oldódtak meg.

Jelezték egyúttal, a Nemzeti Pedagógus Kar a továbbiakban is a területi szerveinek és a szakmai tagozatainak a segítségére támaszkodva fogja végezni a munkáját, biztosítva ezáltal, hogy a megfogalmazott vélemények és a javaslatok valóban a gyakorlati munkában résztvevőktől érkezzenek.

Számítanak arra, hogy elődjéhez, Balog Zoltánhoz hasonlóan Kásler Miklós miniszterrel is pozitív irányú, konstruktív párbeszédet fognak folytatni, és ezáltal a pedagógusok már a tervezés szintjén aktív résztvevői lehetnek a köznevelés megújításának - áll a közleményben.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció