Egyre több magyar próbál szerencsét Ausztriában. Nem csak a bérek jobbak, sokan ingáznak, így a családjuktól sem kell távol lenniük.

Márciusban 91523 magyar dolgozó volt bejelentve az osztrákoknál, ez a tavalyi adathoz képest 8,6 százalékos növekedés - írja a pénteki Népszava, hozzátéve, a nyári turisztikai és építési szezon még csak most kezdődik, vagyis a következő hónapokban várhatóan még többen vállalnak majd munkát a nyugati szomszédunknál.

A lap adatai szerint több mint hétezer magyar ki is költözött, de több mint 21 ezren naponta ingáznak. Horváth Csaba, a Magyar Szakszervezetek Szövetségének Vas megyei képviselet-vezetője a lapnak azt mondta: a határ környékén már minden családból dolgozik legalább egy ember Ausztriában, a régió iskoláiban pedig a diákok 60 százaléka ausztriai munkavállalást tervez. Nem meglepő, tekintettel arra, hogy óriási a szakadék a magyar és osztrák bérek között: itthon az átlagbér nem éri el az ezer eurót, Ausztriában viszont a legkisebb bér 1500 eurót tesz ki, amiből akár még félre is lehet tenni - mondta Horváth Csaba.

Forrás: Pénzcentrum

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció