Hogyan tudja a munkáltató a munkavállaló által kötött kockázati biztosítás díját adómentesen téríteni a béren kívüli juttatások, azaz köznapi nevén a cafetéria rendszer keretében?

Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja értelmében adómentesnek minősül a kockázati biztosítás más személy által – ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel – havonta a minimálbér harminc százalékát meg nem haladóan fizetett díjra (2018-ban havonta 41 400 Ft/fő mértékig) – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

A munkáltató, a munkavállalók által kötött kockázati biztosítás díjának átvállalását csak díjfizetőként teheti meg adómentesen. A biztosító társaságok gyakorlata e témában eltérő, vagy a biztosítási szerződés módosítása keretében válik a munkáltató díjfizetővé, vagy egy, a biztosítóval kötött külön megállapodás alapján.

Ha a munkáltató a munkavállalóknak térítené meg a megfizetett biztosítási díjat a biztosítási kötvény, vagy a befizetésről szóló bizonylat alapján a munkavállalóknak az Szja. tv. 4. § (2) bekezdésének c) pontja és az Szja. tv. 2. § (6) bekezdése alapján munkaviszonyból származó jövedelme keletkezne.

Forrás: Piac és Profit

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció