Akik a gyerekük miatt kevesebb munkaórában dolgoznak, sok esetben hosszú időre megragadnak egy szinten, és ez a fizetésükön is meglátszik. Az apákat azonban nem érinti ez a probléma – írja a Dívány.

Egy brit kutatás szerint a gyereknevelés miatt ideiglenes vagy részmunkaidős állásokat is bevállaló anyák esetében a legnagyobb a keresetbeli különbség a nemek között. A friss felmérés szerint mire a gyerekük 20 éves lesz, az anyák nagyjából harmadannyival keresnek kevesebbet, mint a hasonló végzettségű apák.

Évtizedekig ugyanazt az órabért kapják

A Guardian szerint mindez annak tudható be, hogy a részmunkaidős állások esetében nem igazán jellemzők a fizetésemelések, a gyerekes nők ugyanakkor gyakran ilyen állásokkal próbálják elérni, hogy rugalmasabb legyen az életük és több idejük jusson a gyerekeikre.

A nemek közti fizetési szakadék eltűnése amúgy lelassulni látszik a briteknél, bár a 9.1 százalékos különbség még mindig rekordnak számít, a 90-es években ugyanis még 30 százalékos volt a különbség a férfiak és a nők keresete között. A legújabb felmérés szerint egyébként az anyák által kihagyott idő a különbségek 10, míg az előnytelen órabérekkel járó részmunkaidőzés a különbségek 25 százalékáért felelős.

A férfiakat nem érinti

Mivel a munkának és a gyereknevelésnek ez a fajta előnytelen összefonódása továbbra is csak a nőket érinti, a részmunkaidőben foglalkoztatott férfiak arányán nem változtat a kutatás szerint, ha apává válnak. A nők ezzel szemben gyakran olyannyira beleragadnak a dologba, hogy sokszor még a gyerek felnőtté válásának pillanatában is csak részmunkaidős munkájuk van.

Forrás: divany.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció