Új véleményező és javaslattevő fórumot alapított több szervezet. Szó lesz rajta az évekkel ezelőtt megszüntetett korengedményes és korkedvezményes nyugdíj helyébe tervezett új rendszer mielőbbi bevezetéséről is – írja a napi.hu.

A köztulajdonban működő közszolgáltatásokat közvetlenül érintő gazdasági tárgyú döntések előkészítésében közreműködő háromoldalú konzultatív, véleményező és javaslattevő fórumot alapított hétfőn 16 szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok), Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma (KVKF) néven.

A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán az öt közlekedési érdekképviseleti szervezet közösen, a célokat egyeztetve közvetlenül tárgyal majd a munkáltató és a tulajdonos képviselőivel a munkavállalókat érintő problémákról, követelésekről - jelentette be a Vasutasok Szakszervezete (VSZ).

A szakszervezetek reményei szerint az új háromoldalú egyeztető fórumon a munkavállalókat érintő problémákról minden eddiginél hatékonyabban egyeztethetnek a döntéshozókkal. A közös célok elérése érdekében öt résztvevő közlekedési szakszervezet vezetője a napokban együttműködési szerződést kötött.

A fórumon nemcsak béremelésről és a munkakörülmények javításáról tárgyalnak majd, hanem egyebek között a Munka törvénykönyve (Mt.) módosításáról vagy a közlekedési ágazatban kiemelkedően fontos, évekkel ezelőtt megszüntetett korengedményes és korkedvezményes nyugdíj helyébe tervezett új rendszer mielőbbi bevezetéséről is - véli Meleg János, a VSZ elnöke. Az elnök szerint ugyanis az Mt. egyes szabályai különösen sújtják az állami vállalatok dolgozóit: ilyen például a munkaközi szünet munkaidőbe való beszámításának tiltása, vagy a rövidebb napi munkaidő kérdése.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció