Az állami vállalatoknál végrehajtott bérintézkedések egyik legjelentősebb célja az volt, hogy az állami cégek munkaerőpiaci versenystátuszát erősítse - mondta Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornának.

A tárcához tartozó állami vállalatok a tavaly tavasszal megkötött hároméves bérmegállapodás alapján januártól átlagosan 10-12 százalékos béremelést kapnak, az emelés idén több mint 107 ezer munkavállalót érint.

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára

2017-2019-ben átlagosan 30 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre a nagyobbrészt közszolgáltatásokat ellátó állami vállalatoknál. A kormány erre a célra mintegy 110 milliárd forintos keretet hagyott jóvá, ebből 2017-re 40 milliárd forintot, erre az évre pedig 46 milliárdot.

Az államtitkár elmondta: az egész gazdaság jelentős munkaerőhiánnyal küzd, a béremelések célja a legfrekventáltabb helyeken a munkaerő megtartása, illetve létszámának növelése volt.

Jelezte, a béremelések a több mint 107 ezer családnak a mindennapi életében is jelentős változást hoznak. A béremelések eredménye már látszik, a hiányszakmákban tapasztalható markáns elvándorlás érezhetően lassult – tette hozzá.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció