A neten keresnek tanárokat az iskolák, már nem csak a kisebb településeken, de Budapesten is. A végzős tanárszakosok közül sokan el sem kezdik a pályát az alacsony kezdő fizetés miatt. Az EMMI államtitkára azt mondja, nincs pedagógushiány.

„A pedagógus életpálya - modell megbukott” - már a tanév kezdetén prognosztizálható volt a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint, hogy hogy év közben nem lehet pótolni a pedagógus hiányt.

„Nekünk volt javaslatunk, a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, azzal a feltétellel, hogy a nyugdíját megtarthassa” – mondta Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az ATV műsorában, aki szerint a jogszabály alól felmentésre lenne szükség.

„Az oktatásért felelős helyettes államtitkár szerint a továbbfoglalkoztatást lehet kérvényezni, tavaly mindössze tíz ilyen kérést utasítottak el, 2000-t pedig elfogadtak. A legnagyobb gond az, hogy a végzősök közül sokan egyetlen napig sem tanítanak” - mondta Gallóné.

Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

A 24.hu összesítése szerint 147 olyan település van Magyarországon, ahol tanítókat illetve szakos tanárokat keresnek. Budapesten 83 helyen keresnek tanárokat.

„Itt Salgótarjánban is elöregedőben van a pedagógus társadalom, egyre több hiányszak jelentkezik, fizika, kémia, biológia ének szakos tanárokból kevés van, a városban is és a megyében is érződik a hiányuk” – nyilatkozta korábban az ATV Híradójának Mravcsik Sándor, a Salgótarjáni Összevont Iskolák és Kollégium igazgatója.

Az oktatásért felelős helyettes államtitkár úgy reagált a problémára: közlekedik a választás és megjelentek a riogatók is.

Maruzsa Zoltán szerint az, hogy egy iskola álláshirdetésben pedagógust keres, nem jelenti azt, hogy helyettesítéssel ezt nem oldják meg. „Magyarországon 170 ezer pedagógus dolgozik a köznevelés rendszerében, az, hogy időről időre rácsodálkozik a világ, hogy 180 - 200 vagy 300 álláshirdetésre kerül sor, ebben semmi meglepő, nincsen hiszen egy ekkora rendszerben, mint a magyar köznevelés lényegében folyamatosak a szülések a lebetegedések egy folytában változik az oktatói, tanári állomány. Ezért folyamatosak az álláshirdetések is. Soha ilyen kevés gyerekkel, ilyen sok pedagógus nem foglalkozott” – mondta az EMMI helyettes államtitkára.

Radó Péter szerint az elképesztően magas óraszámok és a helyettesítések a pedagógushiány egy részét egyszerűen eltüntetik. 

Az oktatáskutató szerint a pedagógus pálya semmivel sem lett vonzóbb, mint korábban volt, ennek az az oka, hogy a pedagógusok munkafeltételei drasztikus mértékben romlottak.

Radó Péter szerint a béremelés is teljesen elhibázott, mert először a pedagógus pálya elején kellett volna megemelni a fizetéseket. Radó Péter nem zárta ki, hogy a kormány lazít a foglalkoztatási követelményeken, tehát az iskolák a jövőben egyre nagyobb számban szakképzetlen oktatókat is kénytelenek lesznek foglalkoztatni.

Forrás: ATV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció