Több mint 300 aktív álláshirdetést találtunk, csak Budapesten nyolcvannál több betöltetlen tanári állás van jelenleg - írja a 24.hu.

Miután tavaly szeptemberben Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, a pedagógushiány nem országos, hanem helyi jelenség, utánanéztünk, hány magyar települést sújt a lokálisnak mondott probléma. Megrendítő eredményre jutottunk: a tanév kezdete után közel egy hónappal több mint 180 olyan települést találtunk, ahol tanítót vagy szakos tanárt kerestek.

Azóta közel négy hónap eltelt, kíváncsiak voltunk, javult-e a helyzet. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ugyanis néhány nappal ezelőtt mindenkit megnyugtatott, mondván: megszűntek a problémák a köznevelésben.

A tárcavezető szerint vége van az átmenet nehézségeinek, megszűntek a működési problémák, bejáratott rendszerben folyik a tanítás, a köznevelés átalakításával jelentős terhet vettek le az önkormányzatok válláról.

Ám nem sokkal az első félév vége előtt nem érzékelhető jelentős javulás a tanárhiányban. A kormány által létrehozott Közszolgálati Állásportálon, a Közigálláson található álláshirdetések listáját átnézve kiderült, a tanév kezdete után hónapokkal is 147 olyan település van Magyarországon, ahol tanítókat, illetve szakos tanárokat keresnek.

Ráadásul szó sincs arról, hogy mindenhol csak egy-egy oktatót keresnének, ugyanis összesen 333 jelenleg is aktív álláshirdetést találtunk.

Az ördög a részletekben rejlik, az apró települések helyzete mutatja csak igazán, mennyire súlyos probléma a tanárhiány az ország egyes részein. A Borsod megyei, 1460 lakosú Vilmányon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában például keresnek

  • magyar nyelv és irodalom szakos tanárt,
  • matematika-fizika szakos tanárt és
  • két tanítót is.

A szintén Borsod megyében található Alsóvadász Tompa Mihály Általános Iskolájában nem is válogatnak, itt „tanító-bármely szakos tanár” munkakörre keresnek pedagógust.

A Pest megyei Szigethalom Szent István Általános Iskolája is több oktatót nélkülöz, hiányzik

  • egy angol-bármely szakos tanár,
  • egy matematika-bármely szakos tanár, illetve
  • két tanító is.

Az álláshirdetések hosszú listájából azonban az is látszik, hogy nem csak vidéken óriási a hiány:

csak Budapesten 83 üres tanítói, illetve tanári állás lelhető fel.

Az ismertetett adatok ráadásul csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményekre vonatkoznak, listánkban nem szerepelnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz tartozó különböző szakképzési centrumok, amelyek közül sok intézmény hasonlóképpen tanárhiánnyal küzd.

Ahogy korábban megírtuk, sok diák is elégedetlen az oktatás jelenlegi helyzetével, így január 19-én több ezren az utcára vonulnak.

Forrás: 24.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció