Havi 50 ezer forintos támogatást igényelhetnek január 1-jétől a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok. Cikkünkből megtudhatja, kik és hogyan juthatnak hozzá a pluszjuttatáshoz – írja az adozona.hu.

Az új ellátás jogszabályi hátterét a szociális törvény (1993. évi III. törvény) 2018. január 1-jétől hatályos 44/A szakasza adja, amelynek végrehajtását a december közepén megjelent 383/2017.  kormányrendelet segíti.

Tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy jogosult, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították. További követelmény, hogy azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át a saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, az érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel a szociális törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült, és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. MT-rendelet 1. paragrafusának (1) bekezdése vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. paragrafusának (1) bekezdése alapján gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

Tehát a jogosultságnak alapvetően három feltétele van:

1.) megállapított öregségi nyugdíj (e tekintetben a folyósítás nélkül – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 82. paragrafusa alapján – megállapított nyugdíj nem jöhet szóba), és

2.) a nyugellátást megelőzően a gyermek 20 évig történő otthoni ápolása, ápolási díj igénybevétele, és

3.) az ápolási díjon belül legalább egy év emelt összegű vagy kiemelt összegű ápolási díj.

A jogosultság megállapítása során elsődlegesen az ápolási díj időszakának a hosszát vizsgálják, azzal, hogy ha ez nem teszi ki a 20 évet, akkor maximum 10 évvel kiegészíthető a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított gyes idejével is.

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 ezer forint, ami a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.  

Tehát az igény a nyugellátáshoz hasonlóan 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető. Annak tehát, aki már 2018. január 1-jén megfelelt a feltételeknek, nem kell aggódnia, ha nem tudja azonnal benyújtani az ellátásra való igényét. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

Az igény elbírálásával kapcsolatos hatósági feladatokat első fokon a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv – tehát az illetékes járási hivatal – végzi el.  

Az ehhez szükséges nyomtatvány (mind papíralapon, mind pedig elektronikus formában) tölthető le majdan a kormányzati portálról vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv (MÁK) honlapjáról.  (A szükséges nyomtatvány egyelőre még nem elérhető.)

Az említett kormányrendelet szerint az igény mellé nem szükséges csatolni az ápolási díj, illetve gyes folyósítására vonatkozó igazolásokat (eredeti határozatot), csak nyilatkozni kell azokról, és a szükséges adatokat az igényelbíráló szerv fogja beszerezni.

A támogatás (amely adó- és járulékmentes) nem minősül nyugellátásnak. Ugyanakkor, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rá vonatkozó igény érvényesítésére, megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Forrás: adozona.hu


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ