Nyugdíjasokkal enyhítene a kormány az egyre nagyobb munkaerőhiányon, emiatt már 74 nyugdíjas szövetkezet alakult az országban. Ám ha valaki pedagógusként nyugdíj mellett tanítana, még mindig nem teheti meg, csak ha lemond a nyugellátásról – írja a pecsistop.hu.

 Nyugdíjasokkal orvosolná az egyre nagyobb munkaerőhiányt a kormány, ennek érdekében lett beindítva nemrég a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek intézménye. Az országban mára a Magyar Nemzet cikke szerint 74 ilyen szövetkezet alakult, hamarosan érdekvédelmi szervezetük is lehet.

„Erre nagy szükség lenne, mert egyre több kisebb-nagyobb vállalkozást érdekelne az adózási szempontból kedvező – nem kell fizetni bizonyos járulékokat – foglalkoztatási forma”, olvasható a cikkben.

Ám egyelőre nem minden nyugdíjasnak lehet jó a szövetkezeti rendszer.

Az országos tanárhiány - a rendszerből több ezer pedagógus hiányzik - ugyanis magával vonná, hogy a nyugdíjas tanárok térjenek vissza oktatni, ám a rájuk vonatkozó jogszabályok miatt ez egyelőre nehézkes.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Heller Alajosné, a baranyai Nyugodt Erő Közérdekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke szerint ugyanis hiába közvetítene ki egy szövetkezet egy nyugdíjas tanárt, őket egy tankerület csak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti státuszban alkalmazhatna. Vagyis közvetlenül, a szövetkezet kihagyása nélkül tudnák csak őket felvenni.

Ám ahogy arra Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője a Pécsi STOP korábbi cikkében felhívta a figyelmet, egy kormányrendelet miatt a közalkalmazottak és a köztisztviselők nyugdíj mellett nem vállalhatnak munkát. Ha mégis ezt tennék, akkor le kell mondaniuk a nyugellátásukról. Ha azonban egy nyugdíjas tanár egy egyházi iskolába menne vissza tanítani, akkor azt megtehetné a nyugellátásnak megtartása mellett.

Nagy Erzsébet szerint a megoldás egyszerű, a nyugdíj melletti tanítást tiltó rendeletet kellene eltörölni. Ezt anno már ő is felvetette a Klebelsberg Intézményfenntartónak, s a Magyar Nemzet cikke szerint Heller Alajosné is jelezte a problémát az intézményfenntartónak és a minisztériumnak, de megoldás egyelőre nem született a kérdésben.

Forrás: pecsistop.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció