A Magyar Villamos Művek támogatásából készítene tájékoztató füzeteket a Kéményseprők Országos Szakszervezete.

Vámos Csaba a HírTV Reggeli járat című műsorában arról beszélt, hogy a kéménysepréssel kapcsolatos átalakításokról tapasztalataik alapján senki nem tud semmit, ezen változtatnának a kiadványokkal.

Vámos Csaba

Az érdekképviselet elnöke szerint azok sem tájékoztatnak, akiknek ez lenne a dolguk. Azt mondták: azért az MVM-hez fordultak, mert ők rendszeresen támogatnak civil szervezeteket.

A katasztrófavédelmi igazgatóságok, amelyeknek törvényi kötelezettségük lenne erről tájékoztatni a vállalkozásokat, ennek nem tesznek eleget rendre. Szomorúan tapasztalom, számos vállalkozó keres meg, hogy magától az iparkamarától sem kapnak az ötezer forintos tagdíjukért semmit, tehát még csak arról sem információt, hogy nekik mi a teendőjük a kéményeik ellenőrzése során. Mi ezen is kívánunk segíteni a támogatási kérelem benyújtatásával. Bízom benne, hogy mi is megkapjuk ezt a jó célt szolgáló támogatást – nyilatkozta Vámos.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció