A Magyar Posta is munkaerőhiánnyal küzd, főleg Budapesten és vonzáskörzetében, valamint Nyugat-Magyarországon, különösen az országhatár közelében vannak betöltetlen pozíciói. A mintegy 30 ezer fős vállalatnál szeptember végén ötszáznál kevesebb betöltetlen állás volt, ebből a hálózati területen száz, a logisztikai területen négyszáz – tájékoztatta a Világgazdaságot a Magyar Posta.

A tavasz óta folytatott intenzív toborzás eredményeként október végén mintegy ötszáz fővel több dolgozója volt a postának, mint tavaly év végén. A vállalat emellett több mint 21 ezer négyzetméterrel bővítette csomagfeldolgozó telephelyei területét, növelte a rekeszszámot a legforgalmasabb csomagautomatáknál, és a kiemelt szállítási időszakokra vonatkozó előrejelzéseket kért nagy feladó partnereitől, főleg a webáruházaktól.

Az elmúlt években az e-kereskedelem évente több mint 10 százalékkal nőtt, erre az évre 18 százalék áll az előrejelzésekben. A Magyar Posta tavaly több mint 17 millió csomagot kézbesített, a nemzetközi forgalomban további 5 millió árutartalmú regisztrált levelet és 9 millió szintén árutartalmú közönséges levelet szállított ki (a két utóbbi küldeménytípus az e-kereskedelemben gyakori feladási mód). Az idén a csomagmennyiség meg is haladhatja a 20 millió darabot, az árutartalmú regisztrált leveleké 6,5 millió, az árutartalmú közönséges leveleké 10 millió körül várható. A karácsonyi csúcsidőszakban a napi küldemények száma megduplázódhat, és sokkal több nemzetközi küldemény is érkezhet a Nemzetközi Posta Kicserélő Központba.

Az idén már októberben voltak napok, amikor a posta csomagforgalma 10 százalékkal meghaladta a karácsonyi időszak átlagforgalmát, november első napjaiban pedig volt 15 százalékos túllépésre is példa. A posta ezért vezethette be november 15-től, hogy a szerződéssel nem rendelkező üzleti partnerei – esetenként – két csomagtípusból egyenként csak ötöt-ötöt adhatnak fel. Más korlát nincs, így a családoknak szánt küldemények továbbra is változatlan feltételek mellett, a megszokott módon adhatók fel. Az ügyfelek több mint 80 százaléka a házhoz szállítást kéri, de egyre népszerűbb a csomagautomata, így ezek kapacitását a posta növelte, a munkát jövőre is folytatja. Ügyfeleinek azt javasolja, hogy a kiemelt időszakokban fixpontra (postára, a postával szerződött partnerekhez) vagy az ideiglenes Ünnepi CsomagPontokra kérjék csomagjukat. A Magyar Posta Logisztika árbevétele évről évre nő, a társaság piacvezető a belföldi csomag-, futár- és expresszpiacon.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció