A szakemberek hiánya elérte a gumiabroncs-szerelőket is, akiket béremeléssel próbálnak megtartani a vállalkozások, emiatt azonban drágulnak a szolgáltatások, és sorban állásra is fel kell készülniük azoknak, akik a következő hetekben akarnak abroncsot cseréltetni.

Idén talán minden korábbinál nehezebb sorban állás nélkül lecserélni a nyári abroncsokat télire, mert nincs elegendő szerelő – mondta a Világgazdaságnak Tokaji Vilmos, a Continental Hungaria Kft. értékesítési vezetője. Ahhoz, hogy a vállalkozások meg tudják tartani – sok esetben külföldre induló – szakembereiket, béremelésekre van szükség, ez pedig az abroncsszerelés és -tárolás árának emelkedéséhez vezet – mondta az értékesítési vezető, akinek becslései szerint a húsz százalékot is elérheti az áremelkedések mértéke. A szolgáltatás színvonalától, minőségétől nagyban függ az ár, így nehéz átlagos tarifát meghatározni, de nagyságrendileg tízezer forint lehet az abroncsok átszerelésének a díja. Az alacsonyabb bérköltségek miatt vidéken a fővárosinál akár harminc százalékkal olcsóbban is lecserélhetik az abroncsokat.

Ahogyan a szolgáltatások, úgy az abroncsok átlagos ára is tág határok között mozog, a méret és a minőség függvényében. Az átlagautós számára körülbelül nyolcvan-, százezer forintba kerülhet a négy abroncs. Az elmúlt évben az alapanyagárak drágulása miatt a gumiabroncsok ára is emelkedett.
Bár a magyar fogyasztó a közvélekedés szerint rendkívül árérzékeny, elsősorban mégis a biztonságot és az ismert márkát keresi, és kevésbé hajlandó az ismeretlen gyártók termé­keiért pénzt adni. Miután a prémiumtermékek mellett minden nagy gyártónak megvan az alacsonyabb árfekvésű terméke is, az ismert gyártóktól származó termékek piacán is széles a választék.

Magyarországon a jogszabály nem rendelkezik a téli gumik kötelező használatáról, de azt előírja, hogy 1,6 milliméteres profilmélységnél már le kell cserélni az abroncsokat. A szakemberek szerint a biztonságos közlekedéshez a télit négy, a nyárit három milliméteres profilmélységig ajánlott használni, míg tízévesnél idősebb abroncsot nem javasolt használni. Érdekes, hogy a gépjárművezetők 75 százaléka kötelezővé tenné a téli gumiabroncs használatát – derül ki az Apollo Vredestein Kft. felméréséből.

Az abroncsokat egyébként október közepén lenne a legcélszerűbb lecserélni, de az autósok – bízva a további jó időben –, ezt rendre elhalasztják, és a hideg beálltakor jelentkeznek a cserére. Ilyenkor már nehéz az átszerelésre közeli időpontot kapni, és sok esetben nem úszható meg a sorban állás sem. A többség viszont a havazást már nem várja meg, és tudatában van annak, hogy 7 °C alatt biztonságosabb a téli abroncs – jegyezte meg Tokaji.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció