A SZEF-ÉSZT AKADÉMIA tizenegyedik vitaülése a magyar felsőoktatás aktuális kérdéseivel foglalkozik majd.

 Időpont: 2017. november 18. (szombat)

Helyszín: OKISZ Irodaház, Budapest, XIV. kerület, Thököly 58.

(Megközelíthető az 5, 7, 110, 112 számú buszokkal – leszállás a Cházár András utcai megállónál.)

A magyar felsőoktatás aktuális kérdéseivel foglalkozik – kicsit rendhagyó formában – a SZEF-ÉSZT AKADÉMIA tizenegyedik vitaülése.

ELŐZETES KÉRDÉSEINK:

1. Mi a feladata az állami felsőoktatásnak, ki finanszírozza?

2. Mit értünk az egyetemi autonómia fogalmán?

3. Hogyan értékeljük a magyar felsőoktatás szervezeti átalakításait?

4. A felsőoktatás mai – válságosnak mondható (?) – helyzete milyen hatással van hosszútávon a társadalomra, gazdaságra?

5. Miért és meddig „türelmes" a magyar felsőoktatás?

6. Van-e szükség az oktatói teljesítmény mérésére; ha igen, akkor hogyan?

7. Milyen érdekérvényesítő technikákat érdemes ma használni a felsőoktatás területén?

RÉSZLETES PROGRAM

10.00   Megnyitó
Dr. Tőrös Szilárd
, az FDSZ elnöke, az ÉSZT alelnöke /5 perc/

10.05 „Egyetemi autonómia?"
Prof. Dr. Fábián István, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem /20 perc/

– Rövid, közvetlen reflexiók

10.35 „Trendek és mozaikok a felsőoktatás utóbbi 20 évéből"
Prof. Dr. Padisák Judit, egyetemi tanár, Pannon Egyetem /20 perc/

– Rövid, közvetlen reflexiók

11.05 „Minőség és stratégia"
Prof. Dr. Kenesei István, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem /20 perc/

– Rövid, közvetlen reflexiók

11.35 „Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodása az erőforrásokkal"
Földesi Gabriella, EMMI, főosztályvezető /20 perc/

– Rövid, közvetlen reflexiók

12.05 Vita az előadók és a közönség részvételével

Moderátor: Pálfia Zsolt, az FDSZ alelnöke

A rendezvény ingyenes és nyilvános. Élő internetes közvetítés, HD-videofelvétel készül. A felvételeket később oktatási célokra felhasználják.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció