Várhatóan megszavazzák az európai unió tagállamai, köztük Magyarország is az európai jogok szociális pillére elnevezésű kezdeményezést november 17-én, a göteborgi szociális csúcstalálkozón – mondta a Magyar Idők kérdésére Mészáros Melin­da, a Liga Szakszervezetek elnöke.

A szociális pillér egy húszpontos, elsősorban szociá­lis és munkaügyi általánosságokat tartalmazó csomag, amelynek célja, hogy később egy általános érvényű minimum-követelményrendszert támasszon az állampolgárok szociális biztonságához. A jelenlegi húszpontos, részleteiben még nem kidolgozott iránymutatás egyelőre csak az eurózóna országaira lenne kötelező érvényű, ám önkéntes alapon bárki csatlakozhatna. Mészáros Melinda ugyanakkor kiemelte: jelenleg nem látni, hogy az iránymutatás elfogadását követően milyen jogalkotási folyamat várható.

Mészáros Melin­da, a Liga Szakszervezetek elnöke

A szakszervezetek és a kormány óvatos a pillér elfogadását követő jogalkotással kapcsolatban, mivel előfordulhat, hogy az Európai Bizottság olyan kötelező érvényű kritériumokat támaszt például a szociális kiadások körében, amelyek komoly megterhelést okoznának az ország gazdaságának, emellett jelentősen csorbítanák a tagállami önrendelkezést.

Mészáros Melinda emlékeztetett: nemcsak a nyugat- és a kelet-európai tagállamok, de az egy blokkba tartozó országok szociális ellátórendszere között is jelentősek a különbségek. Ugyanakkor a szociális pillér jelenlegi iránymutatásai olyan általánosak, hogy azokat a gyakorlatban nem lehet alkalmazni, a következő időszakban ki kell alakítani a keretfeltételeket, így a kezdeményezés jövője meglehetősen homályos. Amennyiben kötelező érvényű, jelentős forrásokat felemésztő intézkedéseket vezetne be az unió, szükség lesz a források garantálására is a közös kasszából.

Forrás: Magyar Idők

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció