A munkástanácsok a többi szakszervezet megkérdezése nélkül folytatta le az egyeztetéseket a kormánnyal – jelentette ki a HírTV Newsroom című műsorában Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta: az érdekképviseletek egységét nem szabad megbontani, mert közösen érhető el eredmény. Kordás László szerint: nem az a járható út, ha egy szakszervezet egyéni stratégiák mentén, különmegállapodásokat köt a kormánnyal.

„Ennek van egy fóruma, egy intézményesített fóruma, gyakorlatilag az Európai Unióban ezt hívják »social dialog«-nak, azaz szociális párbeszédnek, ahol a munkáltatók, a kormány és a szakszervezetek képviselői tudnak megállapodni. Így volt ez eddig is, nem hiszem, hogy az a járható út, ha valaki egyéni stratégiák mentén, külön megoldásokat, akár stratégiai megállapodást köt a kormányzattal. Én azt gondolom, hogy együtt, kiérlelt javaslatokat kell a kormány elé terjeszteni és a munkáltatókkal együtt megtárgyalni és megállapodni” – fogalmazott Kordás László.

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke

Kaptak ajánlatot a kormánytól, de megállapodás még nincs

Ha a tartalomban meg tudnak állapodni, akkor kötnek csak stratégiai partnerségi megállapodást a munkástanácsok a kormánnyal. Palkovics Imre Newsroom című műsorunkban azt mondta: az együttműködésre egyelőre csak felkérés érkezett. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a szorosabb kapcsolatot egy plusz konzultációs lehetőségnek tartja a kormánnyal.

– Mi tettünk le jó néhány javaslatot különböző minisztériumok asztalára, elsősorban nyilván a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatással és bérekkel, képzéssel foglalkozó részlegére. De ugyanígy a fejlesztési minisztériumhoz is küldtünk el javaslatokat. Ennek az lett a vége, hogy kaptunk egy koordinált reakciót, és ennek a koordinált reakciónak, illetve konzultációknak a végén kaptunk egy ilyen ajánlatot. És ez a megállapodás, ez nem jött létre, ez egy ajánlat volt a kormány képviselői részéről.
– Mármint a stratégiai megállapodás?
– Így van. Tehát mi nem kötöttünk meg még semmit, mi kaptunk egy ilyen ajánlatot, és azt kérdezem a többi, esetleg ágáló szakszervezeti kollégától, hogy ki az, aki ezt visszautasítaná, ha programjának a végrehajtása, elképzelésének a támogatására, egyáltalán konzultációs lehetőséget kap pluszban azonkívül, amik egyébként megvannak – fogalmazott Palkovics Imre.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció