A szakszervezeteket érintő főbb témákkal kapcsolatos problémafeltárás, problématérkép a MASZSZ tagszervezeteinek vezetőivel történt személyes interjúk alapján készült. Néhány olyan esetben, amikor a személyes interjúra valamilyen okból kifolyólag nem került sor, az interjú alapját képező kérdőívre válaszoltak. Pár megkeresésre nem érkezett csak válasz mostanáig, ez azonban nem jelenti azt, hogy ez utóbbiak véleménye ne kerülhetne a későbbiekben bele az anyag egy következő változatába. Sor került a társadalmi tagozatok megkérdezésére is. Az interjúk egyenként is leírásra kerültek. Az interjúk tartalma és az ott felvetett problémakörök kétféle módon kerültek feldolgozásra, először a tagozatok és az ezekhez tartozó szakszervezetek szerint, amely lehetőséget ad a szakszervezetek véleményének összegző és egyenkénti áttekintésére, majd a problémakörök szerint, ahol a középpontban az egyes kérdéscsoportok állnak, s ezekhez kerestük meg az egyes szakszervezetek által beazonosított problémákat, illetve esetenként ezen továbbmenve az esetleges megoldásokat, javaslatokat.

A kutatási jelentés itt olvasható.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció