A magyar munkaadók az idei negyedik negyedévre optimisták, munkaerő-felvételt terveznek – derült ki a Manpower felméréséből, melyhez 750 munkaadót kérdeztek meg. A vállalatok 21 százaléka növekedésre számít, csupán 5 százalékuk tervez elbocsátást, míg a többi cég semmiféle változtatásra nem készül. Ez az adat pedig a legjobb az egész régióban. Mindez összefügg azzal, hogy – amint a Világgazdaság megírta – történelmi csúcson van Magyarországon a betöltetlen álláshelyek száma: a versenyszférában több mint 48 ezer állás üres – írja a Világgazdaság.

A felvételi szándék csak két százalékponttal gyengébb az előző negyedévhez képest, de hat százalékponttal nőtt a tavalyi harmadik negyedéves értékekhez viszonyítva.

A nyugati és az északkeleti régiókban erős a felvételi szándék, aminek hátterében az újonnan nyitott gyárak, az autóalkatrészeket, elektronikai vagy építőanyagokat gyártó cégek állnak – mondta Vég Ottó, a ManpowerGroup ügyvezetője.

Vég Ottó, a ManpowerGroup ügyvezetője

Az automatizálás kulcsfontosságú a gyártó szervezetek számára, melyek még mindig nehezen találnak megfelelő informatikai és mérnöki tehetségeket – emelte ki a szakértő. A bérek növekedése – amire az év hátralévő részében továbbra is lehet számítani – a munkára jelentkezők számának növekedéséhez vezethet, bár teljes megoldást nem jelent – tette hozzá.

Ágazati összehasonlításban a gyártás, az építőipar, illetve a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén tapasztalható kiemelt felvételi kedv. A munkaadók mind a kilenc vizsgált ágazatban a dolgozói létszám bővítését tervezik a következő három hónapban.

A versenyszféra szereplőinek felvételi szándéka folyamatosan növekszik. A gyártás és az építőipar továbbra is Magyarország két vezető szektora, bár a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén is jelentős kereslet mutatkozik – húzta alá Vég Ottó. Nagy a hiány speciális nyelveket beszélő munkavállalókból, főleg a szolgáltató központokban, így az IT-szakemberek és a mérnökök felkutatása mellett ez az egyik legnagyobb kihívás a hazai munkaerőpiacon. Az október és december közti időszakban mind a nyolc régióban munkaerő-növekedést terveznek.

A ma­gyar befektetési feltételek kedvezők a külföldi gyártók számára. Az Észak-Alföldön az egri és a miskolci beruházások növekedése figyelemre méltó – emelte ki a szakértő. A repülőgép-alkatrészeket, az autóalkatrészeket és az elektronikai termékeket gyártók beruházásai látható javulást eredményeznek a térség munkaerőpiaci előrejelzésében. Jelentős bővítést terveznek a közepes és a nagyobb cégek, ugyanakkor a kkv-k és a mikrovállalatok csak kisebb mértékben akarják növelni a létszámot.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció