Alapjaiban kell megváltoztatni az oktatási rendszert, a konkrét intézkedéseket már ki is dolgozta a szocialisták oktatásiminiszter-jelöltje. Hiller István a többi közt 18 évig kötelezné tanulásra a diákokat. Az LMP is megreformálná az oktatást, szerintük több pénzre és kevesebb bürokráciára lenne szükség. Országszerte közel másfél millió diáknak kezdődött meg a tanév.

„Csak az az iskolarendszer lehet jó, amelynek középpontjában a gyermek áll” – mondta Hiller István a HírTV műsorában. Az egykori oktatási miniszter, Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt lehetséges minisztere azt mondja, már kész tervvel rendelkeznek oktatásügyben. Hiller István szerint gyökeres változásra van szükség.

„Szeretném, hogyha mindenki Magyarországon 18 éves koráig iskolába járna. Az elmúlt 5 év eredménye, hogy közel félszázezer magyar gyereket dobott ki ez a politika az iskolából az utcára, akiknek se diplomájuk, se szakmájuk nem lenne, pedig az a cél, hogy minden diáknak, minden gyereknek a későbbiekben vagy szakmája, vagy diplomája lenne” – tette hozzá.

Az LMP szerint több pénzt kell tenni az oktatásba, és csökkenteni kellene annak bürokratikus jellegét. „Pénzt kell tenni a rendszerbe, 100 költségvetési forintból 20-at az oktatásra költenénk. A másik az, hogy a tanárok autonómiáját vissza kell adni, és gondoskodni kell arról, hogy a lehető legkiválóbb minőségű oktatás jusson el a gyermekekhez” – mondta Szél Bernadett, a párt társelnöke.

Hét szakszervezet is bojkottálja a köznevelési kerekasztalt, mivel szerintük a kormány nem kezeli egyenrangú félként a szakmai tárgyalópartnereket.

„Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szakszervezetek ezzel a lépéssel nem mondanak le javaslattevő, konzultációs, a kormánnyal való tárgyalásokról, sőt ezt tartjuk továbbra is a legfontosabb feladatunknak. Az eredményes érdekképviseleti munkának a legfontosabb alapja az egyenrangúság. Ennek a kritériumnak ez az új kerekasztal nem felel meg” – mondta Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

Az oktatási rendszer romokban hever, újraépítéséhez pedig kormányváltásra lenne szükség – mondta a Tanítanék Mozgalom egykori alapítója. „Egyetlenegy módja van az oktatás megreformálásának, az Orbán-kormány eltávolítása. Velük már nem érdemes foglalkozni. Teljes

mértékben egyetértek a szakszervezetekkel és Galló Istvánnéval is abban, hogy vissza kell állítani a közoktatáspolitikai tanácsot, amelynek a jogköreit törvény garantálja, egyértelműen törvénybe kell iktatni a jogokat, egyébként nincs értelme ezzel foglalkozni” – nyilatkozta Pukli István.

A pedagógustüntetések egykori főszervezője azt is hozzátette: ahhoz, hogy világszínvonalú lehessen a magyar oktatás, 10 osztályos alapképzésre lenne szükség, illetve egy, az unió által meghatározott kompetenciaszintet kellene teljesíteniük a diákoknak.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció