Bár hiányszakmáról van szó, a kormány csökkentette több egészségügyi szakképesítés államilag finanszírozható keretszámát. Baranya megyében például a korábbi 200 helyett csak 17 mentőápoló képzését finanszírozzák. Az Egészségügyi Szakdolgozók Szakszervezete szerint a csökkentések ellenére is lehetősége van mindenkinek arra, hogy egészségügyi szakképzésben vehessen részt.

Munkaerőhiány miatt nem tudták volna kiadni a szabadságokat, ezért zártak be egy kórházi osztályt nyárra a szegedi orvosi egyetem klinikai központjában. Az ország több kórházában problémát okoz, hogy nincs elég ápoló, ennek ellenére júliusban a kormány úgy döntött, több helyen is csökkenti az egészségügyi szakképesítés államilag finanszírozott keretszámait.

Az egészségügyi szakdolgozók szakszervezeténél azt mondják, a csökkentés miatt senki sem szorul ki a képzésből.

„A kereteknek a csökkentése tavaly októberi elképzelés alapján született. Azért történt a csökkentés nyáron, mert látható volt, hogy mennyi kolléga beiskolázása sikeredett, illetve hányan vannak olyanok, akik ráépülő képzésben tudják folytatni a tanulmányukat” – mondta a MESZK elnöke, Balogh Zoltán  a HírTV műsorában.

Az Ápolási Egyesület vezetője szerint feleslegesek a keretszámok, azt mondja: ha valaki ápolónak akar tanulni, azt vegyék fel.

„Fölöslegesnek tartom meghatározni, akár a tizenhetet, akár a kétszázat. Én azt mondanám, hogy korlátlan legyen az ápolóképzésbe való felvétel lehetősége. És akkor mindenkit felvesznek, aki megfelel az előtanulmányai alapján, hogy a képzésben részt vegyen, és valamikor ápolóvá válhasson” – mondta Bugarszki Miklós.

Jelenleg évente megközelítőleg 6-700-an végeznek, de a számuk így is folyamatosan csökken, mivel évente 1500 ápoló megy nyugdíjba és 5-600-an mennek külföldre.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció