A makói Continental gyár 2011 óta próbálkozik a dohányzás visszaszorításával. A vezetőség akkor dohánymentes gyárrá akarta tenni a telephelyeit. Az ötletről a Makói Gumiipari Szakszervezet kérésének megfelelően felmérés készült, akkor a munkavállalók kifejezték akaratukat: nem szeretnének dohánymentes gyárban dolgozni sem Makón, sem pedig Vácon. Azóta már több módon is próbálkozott a makói ContiTech a dohányosokat megregulázásával – írja közleményében a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége.

Mint írják: a VDSZ makói szakszervezete már akkor tiltakozott, amikor a cég vezetése azzal rukkolt elő, hogy a dohányosok teljesítményarányos kifizetéseit csökkentse, mert a vállalat vezetése szerint ők nem dolgoznak kellő intenzitással. A dolgozók a folyamatosan növekvő normateljesítmény miatti stressz ellenére, a nem dohányzókkal együtt magas minőségben és mennyiségben teljesítik az elvárásokat. Ennek ellenére a munkaközi szünetek mellett engedélyezett dohányzási idő erőszakos csökkentését célozta meg a munkáltató.

A szakszervezet az egészséges életmód támogatója és hirdetője, ily módon elítél minden káros szenvedélyt, így a dohányzást is. Mindezek figyelembe vételével ugyanakkor látszik, hogy a minden területen megnövekedett terhelés miatt olyan stresszhatás éri a dolgozókat, hogy a dohányzást nem lehet a szándékok ellenére, drasztikusan visszaszorítani.

A szakszervezet javaslatokat tett a megoldás érdekében, de a munkáltató azzal kíván nyomást gyakorolni, hogy fényképeket készíttet a biztonsági őrökkel a dohányzóhelyen cigarettázókról.

A jogsértés miatt az érdekképviselet számon kérte cég vezetését, ám az először azzal indokolta a cselekményt, hogy „a biztonsági szolgálat a dohányzásra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi, és dokumentálja ezen a módon” majd a szakszervezet további felvetésére újabb indok hozott fel: „így ellenőrzik a biztonsági őrök munkáját”.

„A mindennapi megfélemlítés azonnali leállítását kérő levelünkre a mai napig nem kaptunk választ – mondja Székely Tamás, a VDSZ elnöke. – Ezért az ombudsmanhoz fordul a szakszervezet. Nem értjük a munkáltatót, hiszen a konszenzus közös érdek lenne, ám az ő partnersége nem látszik ebben. Ezért fordulunk a biztoshoz – indokolja a drasztikus lépést az elnök.

Forrás: mcsipos.hu

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció