Leállhatnak a kukásautók; kongatják a vészharangot az önkormányzati vezetők, és nem csak a két független elnök, Lengyel Róbert (MPK) és Gémesi György (MÖSZ), hanem a fideszes Schmidt Jenő (TÖOSZ) is. Már csak egyetlen önkormányzati érdekvédelmi szövetség elnöke, a megyei jogú városokat tömörítő szervezet vezetője, Kaposvár fideszes polgármestere, Szita Károly nem szólalt meg a témában, de ne legyünk telhetetlenek…

Soha sem tapasztalt kukakrízisben fő az ország 2017 nyarán, hála a szemétfront államosításának: nem csak a lakosság nagy része nem kapott szemétszámlát az elmúlt fél évben, de ebből következően a szolgáltató cégek sem jutnak ugyanennyi ideje bevételhez. Az állami kukaholdingnak, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (NHKV) tavaly április óta kellene beszednie országszerte a kukaürítési díjakat, majd ebből osztana vissza egy képlet alapján bizonyos összeget a szemétszállítást ténylegesen végző régiós közszolgáltatóknak.

Az NHKV azonban immár több, mint egy éve képtelen megoldani a számlázást (országszerte változó, hogy azóta mennyi csekket kaptak a lakosok, de azt is a helyi szolgáltatótól, mely mindenütt bérszámlázást végzett a holdingnak), a rendszer nem működik, holott már több, mint 735 millió forintot költöttek rá.

S mivel helyben az önkormányzatok kénytelenek kipótolni a szolgáltatókat bevétel híján érő veszteséget – lévén, hogy a hulladékszállítás kötelező önkormányzati feladat –, az a sajátos helyzet állt elő 2017 Magyarországán, hogy a lakosság egyfelől fizet a kukaürítésért, másfelől adózóként a veszteségpótláshoz is hozzájárul.

Az önkormányzatok türelme fogy, és az anyagi lehetőségei is végesek – ismeri el Schmidt Jenő, a Somogy megyei Tab fideszes polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke. A Balaton partján, ahol nyáron hatszor annyi szemét képződik, mint a téli hónapokban, különösen kellemetlen volna, ha ottmaradna a szemét elszállítatlanul az utcákon.

„Ez nem más, mint rezsicsökkentésnek mondott rezsihazugság.” – fakad ki Lengyel Róbert független siófoki polgármester, úgy is, mint a Siófok-térségi önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás és úgy is, mint a Magyar Polgármesterek Közösségének (MPK) elnöke.

„A régióban olyan mértékű vesztesége egy cégnek sincs, mint a siófokinak. Tavaly 600 millió forint volt, aminek a felét hosszas tárgyalások eredményeképpen az állam „lenyeli”. A többit leginkább Siófok állja, a szolgáltatóban tulajdonos kisebb önkormányzatok nem tudnak, vagy nem akarnak beletenni. Az egész rendszer egy idióta elgondolás; az állami kukaholding semmit nem csinál, a kötelező feladat nálunk maradt, a bevételi forrást azonban elvonják és az állam nagy kegyesen eldönti, mennyit csurgat vissza abból, ami befolyik. Már ha kap számlát a lakosság…

Megjegyzem, amíg jött pénz a kukaholdingtól, valamilyen rejtélyes okból kifolyólag hónapról-hónapra kisebb összeg érkezett, a veszteségünk tehát csak nőtt. E közben a korábban a térségben szolgáltató siófoki székhelyű profitérdekelt társaság a tavalyi éve után még szép osztalékot is tudott fizetni…

Valami nagyon nem működött jól a korábbi rendszerben sem, ha egyszer az előző, profitérdekelt szolgáltatónak még sporttámogatásra is futotta és a térségükben akad olyan kistelepülés, amelyik sok éve úgy alkudott meg az emlegetett szolgáltatóval, hogy csak jelképes szemétszállítási díjat fizet.” – jegyzi meg a siófoki polgármester

„Több okból is véget akarunk vetni annak, ami eddig folyt a hulladékgazdálkodásban” – így Lengyel. 

Három korábbi szemétrégió, a siófoki, a tabi és a marcali összefogva gründol most egyetlen, nonprofit, önkormányzati szolgáltatót, mert így az állami visszaosztásból is nagyobb arányban fogunk részesülni; mindehhez persze előbb be kéne indulni a számlázási-visszaosztási rendszernek, amire tavaly április óta várunk és azóta csak folyatjuk a rendszerbe az adófizetők pénzét…

Forrás: alfahir.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció