Nyáron rövidebb ideig lehetnek az utakon a nagy teherautók, de a szakma szerint ennek nincs különösebb hatása a piacra. Az MKFE a kamionstop rendszerének felülvizsgálatát javasolja – írja a Világgazdaság.

Júliustól augusztus végéig a korábbi időszakban megengedetthez képest rövidebb ideig közlekedhetnek a tehergépjárművek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületénél (MKFE) a Világgazdaságnak elmondták, már felvetették a fejlesztési tárcánál a kamionstop jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát, annak akár a teljes feloldását, valamint a többi területen az indokolt esetben ideiglenes forgalomkorlátozások rendszerének kidolgozását. A hármas melléklet azokat az útvonalakat tartalmazza, melyeket a legnagyobb mértékben használ a lakosság a nyári utazásai során. Az MKFE szerint bizonyos esetekben az ország más útjain teljesen megszüntethető lehetne a korlátozás.

Szintén javasolta az MKFE a fejlesztési tárcának, hogy a második és harmadik fokozatú hőségriadó esetén a kamionstop feloldása automatikus legyen. Jelenleg ugyanis ezt külön kérelem esetén, de saját mérlegelési jogkörben eljárva teszi meg a fejlesztési miniszter.

A nehézgépjárművek július 1-jétől már szombat délutántól vasárnap estig nem közlekedhetnek, míg más időszakokban csak vasárnapra vonatkozik a tilalom. Hasonló korlátozások Európa más országaiban is vannak, ugyanakkor az sem példa nélküli, ha egy ország semmilyen tiltást nem vezet be, legfeljebb időszakosan rendel el forgalomkorlátozást.

Bár a nyári szigorúbb kamionstop már csaknem tíz éve van érvényben, így nincs közvetlen hatással az árakra, de a szervezet szerint az intézkedés enyhítése esetén több fuvarfeladat teljesítése férhet bele egy adott időszakba, ami a cégek hatékonyságát, nyereségességét növelheti. Székely Zsolt, a Révész csoport vezérigazgatója szerint a kamionstop következtében a fuvarozók 3-5 százalékos időbeli kapacitást vesztenek. A helyzet Székely szerint kezelhető, csupán a vezetési időt kell megfelelően koordinálni. Az elektronikus ellenőrző kapuknak köszönhetően könnyebben ellenőrizhető, hogy a fuvarozók betartják-e a szabályokat. A szakember szerint ugyanakkor azért sem sérül jelentősen a fuvarpiac a kamionstop idején, mert ekkorra lecseng a májusi-júniusi forgalmi csúcs, ami csak a gyárak nyári leállása után szeptembertől kezd újra felkapaszkodni, s jut el az év végi (novemberi, decemberi) legerősebb időszakhoz.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció