A munkaerőhiányból fakadó feszültségek megoldását kéri a Miniszterelnökséget vezető minisztertől a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete. Bubenkó Csaba elnök az InfoRádiónak azt mondta, hogy 250-300 ezer alkalmazottat foglalkoztató szektorban egyre súlyosabbak a létszámhiányból fakadó problémák.

Már Lázár János miniszer úr asztalán van a levél, amelyet a KDFSZ nevében írtam azzal a szándékkal, hogy a kormány egyeztessen a szakszervezetekkel arról, hogyan lehet a helyzeten változtatni – közölte Bubenkó Csaba.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke

Az elnök elmondta: a hétvégi demonstráció egyértelműen rávilágított arra, hogy az egyik legnagyobb probléma az alacsony bérek mellett a létszámhiány.

A probléma most már olyan szinten elviselhetetlen a dolgozók számára, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni, valamit tenni kell.

Kifejtette: a munkavállalók két-három ember munkáját próbálják a lehetőségekhez mérten elvégezni.

Közölte: minimum 20-30 ezer ember hiányzik az ágazatból.

„A szakszervezetek ezt a kérdést önmagukban nem tudták megoldani” - jelentette ki a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

A Magyar Idők értesülése szerint bár a kormány átmenetileg visszavonulót fújt, szeptemberben ismét előveheti a kötelező minimállétszámra vonatkozó javaslatát.

Ezzel kapcsolatban a szakszervezet elnöke elmondta: minden olyan kérdést üdvözölnek, amelyek a munkavállalók életkörülményeinek, egészségi állapotának, bérhelyzetének a javításával kapcsolatosak.

„Számunkra az a legfontosabb, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen eredményt érjünk el a munkavállalók érdekében” - hangsúlyozta.

„Legkésőbb szeptemberben el kell kezdődniük az ezzel kapcsolatos tárgyalásoknak ahhoz, hogy eredmények legyenek” - mondta a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Forrás: InfoRádió

 

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció