Új országos érdekegyeztető intézmény, a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának létrehozását szorgalmazza a kormánynál kilenc vasutas szakszervezet; a fórum informálisan már tavaly, a bérmegállapodás előkészítésekor működött, de az érdekképviseletek véglegesítenék - közölte a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) hétfőn.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásuk szerint zömében elégedettek voltak a vasutasok az idei béremeléssel, amit a szakszervezetek részben a tavaly informálisan létrehozott Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán folytatott előkészítési és egyeztetési folyamatnak tulajdonítanak.

Az ideiglenesnek, a bértárgyalások idejére szánt egyeztető fórumon az érdekvédők mellett a munkáltató és a kormány, valamint a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (Stratosz) képviselői is részt vettek, ezért sikerült a vártnál jobb bért kiharcolni - fejtette ki a közleményben Meleg János, VSZ elnöke. Hangsúlyozta: az ágazatban működő érdekvédők egybehangzóan úgy vélik, hogy a sajátos helyzetben lévő közszolgáltató, valamint köztulajdonban álló cégek munkáltatóinak és munkavállalóinak az érdekegyeztetéshez mindenképpen ez a magasabb szint, a háromoldalú fórum alkalmas, ezért ezt véglegesítenék.

A kezdeményezést aláíró kilenc szakszervezet felkéri a Stratosz vezetését is, hogy álljon az ügy mellé, és belépésével is támogassa az eddig sikeresen működött fórum véglegesítését.

A VSZ elnöke szerint az idei béremelési mértéket a szakszervezetek elfogadhatóan jónak tartják, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy visszatartsa az elmenni készülő szakembereket.

A munkakörülmények javítását, az indokolatlanul szigorú és elhibázott vizsgáztatási rendszer átdolgozását, különféle ösztönző programok kialakítását és számos jobbító intézkedés bevezetését nem lehet a jelenlegi szinten egyeztetni, mindenképpen egy erős és befolyásos grémium kell - hangsúlyozta közleményében a VSZ.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció