A Dura László diplomamunka-pályázat 2022 pályázati kiírásra benyújtott pályamunkák közül négy diplomamunkát díjban, egyet pedig dicséretben részesített a Bíráló Bizottság. A díjátadó ünnepségre 2023. június 28-ikán, a Hotel Benczúrban került sor.

 A rendezvényt dr. Antmann Katalin, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke nyitotta meg. Beszédében összefoglalta dr. Dura László pályafutását és méltatta a 2022-es, immár hetedik pályázati kör díjazott pályamunkáit. Az oklevelek átadása után a díjazottak rövid prezentációkban ismertették diplomamunkáik legfontosabb eredményeit és válaszoltak a közönség soraiból érkező kérdésekre. A rendezvény állófogadással zárult.

Az alapképzés kategória díjazottja:

 

Kovács Imre Attila

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar végzett hallgatója

Diplomamunkája címe: A koronavírus egyes hullámainak hatása a munkaügyi változásokra, különös tekintettel a veszélyhelyzet alatt kiadott kormányrendeletekre

Kovács Imre Attila diplomamunkájában azt a kérdést vizsgálta, hogy a jogalkotónak a Covid-19 pandémia idején sikerült-e megfelelően megteremtenie a biztonságnak azokat a feltételeit, amelyekkel a munkavállalókat meg lehetett óvni a fertőzésveszélytől. A dolgozatban bemutatta a koronavírus időszakában bekövetkezett munkaügyi változásokat. Témái között hangsúlyt kaptak a home office és a távmunka körül kialakult jogi kérdések, és fontosnak találta megemlíteni a gazdaságvédelmi akciótervet, a karanténba került munkavállalók helyzetét, a biztonságos munkavégzés lehetőségének a kialakítását, és az oltással kapcsolatos  munkajogi változásokat is. Néhány esetben konkrét példákkal ismertette az egyes rendeletek okozta változásokat.

A diplomamunkát bemutató prezentáció itt érhető el.

 

A mesterképzés kategória díjazottjai

 

Horváth Hajnalka

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet végzett hallgatója

Diplomamunkája címe: A kisgyermekes nők visszatérésének lehetőségei a munkaerőpiacra

Horváth Hajnalka kutatásának célja annak feltárása volt, hogy a kisgyermekes nők mennyire tartják fontosnak, hogy dolgozzanak a gyermeknevelés mellett, milyen lehetőségek fontosak számukra, amik megkönnyítik munkavállalásukat, milyen arányban tudnak illetve akarnak visszatérni korábbi munkahelyükre. A Vas megyében, a védőnői szolgálatok látókörében levő kisgyermekes anyák körében e-mailes megkereséssel végzett kérdőíves kutatás során igazolódott, hogy a kisgyermekes nők munkavállalásának egyik befolyásoló tényezője az anya iskolai végzettsége. Külön figyelmet kell fordítani az alacsony iskolai végzettségű személyek reintegrációjára, továbbá a munkába való visszatérést segítő kedvezmények igénybevételére.

A diplomamunkát bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Dr. Zoltai Cintia Bianka

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar végzett hallgatója

Diplomamunkája címe: Hol a határ? Avagy a munkáltató kárfelelősség alóli kimentés lehetőségeinek, illetve a kármegosztás szabályainak ismertetése és a gyakorlatba történő átültetése

Dr. Zoltai Cintia Bianka szakdolgozatában a munkáltatói kárfelelősség határait, a munkáltató kimentési lehetőségeinek és a kármegosztás esetkörének a témáját kutatta. A diplomamunka fókuszában az ellenőrzési kör állt, ehhez kapcsolódóan született ítéleteket, illetve jogeseteket vett górcső alá. Négy ítéletet mutatott be részletesen, amelyek „közös vonása” az volt, hogy az ellenőrzési kör vonatkozásában nem húzható éles határ a tekintetben, hogy melyek azok a körülmények, amelyek teljes bizonyossággal ellenőrzési körön belüliek, vagy éppen azon kívüliek, mivel mindig lehetnek olyan szubjektív körülmények, amelyek ezt teljes mértékben felülírhatják. A bíróságoknak ezért esetről esetre a konkrét eset összes körülményét külön-külön, illetve összességében is meg kell vizsgálniuk ahhoz, hogy a tényállást jól feltérképezzék, amely alapján igazságos ítéletet hozhatnak.

A diplomamunkát bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Dr. Eckl Gergő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar végzett hallgatója

Diplomamunkája címe: A hozzátartozók kártérítés és sérelemdíj iránti igényei a munkaügyi perekben

Dr. Eckl Gergő szakdolgozatában nem a „klasszikus kártérítéssel” – amikor egy károkozó kárt okoz valakinek –, hanem azokkal az esetekkel foglalkozott, amelyekben a károkozó azáltal, hogy kárt okoz a károsultnak, a károsult hozzátartozóinak is kára keletkezik. A munkajogi szakirodalom csak említés szintén foglalkozik a hozzátartozói kárigényekkel, holott a gyakorlatban rendkívül gyakran keletkezik a hozzátartozóknak valamilyen kára, illetve sérelme. Sajnálatos, hogy ezen károk sok esetben nem kerülnek érvényesítésre a munkáltatókkal szemben. Gyakran a hozzátartozók nincsenek tisztában azzal, hogy részükről ezek a költségek jogosan követelhetők a felelős munkáltatótól. A szakdolgozat gyakorlati peres kérdések taglalásán keresztül mutatta be a hozzátartozók kártérítés és sérelemdíj iránti igényei érvényesítésének lehetőségeit.

A diplomamunkát bemutató prezentáció itt érhető el.

 

Dicséret:

A Bíráló Bizottság dicséretben részesítette dr. Gábor Fruzsinát, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar végzett hallgatóját, "A szakszervezeti alapjogok elemző bemutatása, különös tekintettel a kollektív szerződés megkötéséhez való jogra" című diplomamunkájáért. Dr. Gábor Fruzsina sajnos nem tudott megjelenni a díjátadó ünnepségen.

 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a Bíráló Bizottság tagjainak, akik önkéntes munkában értékelték a beérkezett pályamunkákat. Köszönetünket fejezzük ki a helyszín és az állófogadás biztosításáért Varga Tamásnak, a Hotel Benczúr igazgatójának és a Hotel munkatársainak. Köszönet illeti Czita Károly grafikust és a MÉDIABC Kft. nyomdáját is az oklevelek elkészítéséért.