A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 6,5%-os béremelési ajánlatot kapott a kormánytól, de a GMB szakszervezet ezt elutasította, rámutatva, hogy a három éves egyezség nem tart lépést az inflációval – írja a Morning Star nyomán az amiidonk.hu.

Ráadásul több ezer NHS dolgozó, akik munkahelyét privatizálták és átadták a profitorientált szerződőknek, nem kapnának emelést.

Bár a kórházi takarítókat, nővéreket, biztonsági őröket, fizioterapeutákat, vészhelyzeti diszpécsereket, mentősöket, szülésznőket, röntgen-asszisztenseket és más NHS személyzetet képviselő 13 szakszervezet tagjai szerte Angliában az ajánlat elfogadására szavaztak, a GMB tagok 87%-kal ezt elutasították.

Megjegyzendő, hogy a kormány Pénzügyi Felügyeleti Hivatala 9,6%-os inflációt jelez előre a következő három évre, így a GMP közölte, hogy az emelés lényegében 3%-os csökkentést jelent.

2010 óta a mentősök, a szülésznők és az ápolók fizetése is csökkent – mutatott rá a szakszervezet.

Rehana Azam országos titkár közölte: „Az NHS-ben és az ambuláns ellátásban dolgozó GMB tagok elsöprő többséggel utasították el ezt az ajánlatot.

„Közel egy évtizednyi bércsökkentés után elfogadhatatlan, hogy további három évig csökkentsék a fizetéseket.

„A GMB tagok világos üzenetet küldtek Jeremy Hunt-nak – részünkről nemet!”

Kevin Brandstatter országos hivatalnok közölte, hogy az egyezség „nem tesz semmit”, hogy foglalkozzon munkaerő-felvétel és a személyzet problémáival az NHS-ben. 40 ezer ápoló ugyanis hiányzik a rendszerből.

A szakszervezeti tisztviselők következő héten fognak ülésezni, hogy a következő lépésről döntsenek.

Bár az Unison azon szakszervezetek között volt, amely elfogadta az ajánlatot, mindazonáltal figyelmeztettek, hogy a béremelés „nem lehet egyszeri alkalom.”

Sara Gorton egészségügyi miniszter közölte: „Az egészségügyi munkások tudni akarják, hogy a miniszterek hosszú távon elkötelezettek a tisztességes bérek emelése iránt szerte az NHS-ben, és azt is, hogy ez nem csak egy gyors foltozás.”

Azon munkások, akik munkahelyét átadták a magánszektornak, csak azok kapnak emelést, akinek a szerződése az NHS egyezségekhez is kapcsolódik.

Legalább 140 ezer NHS munkahelyet szerveztek ki magánvállalatoknak az 1980-as privatizáció megkezdése óta.

A Barts-hoz tartozó Serco vállalat ellen ma Londonban tüntetnek, miután közölték, hogy nem kapják meg az emelést.

Ruth Hydon, a Unite regionális hivatalnoka is elmondta: „A Barts alacsonyan fizetett munkásai érthetően nagyon dühösek. A biztonsági őrök, takarítók, portások és élelmezők létfontosságúak, hogy ezeket a londoni kórházak tiszták és biztonságosak legyenek.

Vakító igazságtalanság, hogy a Serco által alkalmazott egészségügyi munkásoknak kevesebbet ajánlanak, mint más NHS munkásoknak ugyanazon kórházakban.

Forrás: amiidonk.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció