Munkakörülményeik és túlterheltségük miatt tiltakozó akciókat hirdettek a romániai börtönőrök kedden, első lépésként megtagadva a túlórázást - közölte Sorin Dumitrascu, a büntetés-végrehajtási intézetek szakszervezeti szövetségének (FSANP) elnöke.

„A börtönőrök munkakörülményei semmivel sem jobbak, mint az elítéltek fogva tartási körülményei, amelyek miatt Romániát futószalagon marasztalja el az Európai Jogok Európai Bírósága (EJEB)” - jelentette ki a szakszervezeti vezető az egyik hírtelevíziónak nyilatkozva.

Az évek óta fokozódó elégedetlenség közepette a börtönőröket az a kormányzati bejelentés késztette a tiltakozó akciók meghirdetésére, amely szerint hamarosan lefaragják a fegyveres szervek alkalmazottainak különleges nyugdíjait.

Az FSANP egy beruházási ütemtervet és létszámbővítést követel a kormánytól. Dumitrascu szerint a romániai börtönökben 12 ezren dolgoznak, a kormány pedig olyan körülmények között akarja korlátozni a bérköltségeket, amikor a büntetés-végrehajtó rendszerben nyolcezer állás betöltetlen. Az utóbbi két évben a túlórák száma meghaladta a 700 ezret, és minden hatodik alkalmazott felmondott - magyarázta a szakszervezeti vezető, miért tagadták meg most a börtönőrök a túlórázást.
Dumitrascu szerint a büntetés-végrehajtási intézetek országos igazgatóságának (ANP) költségvetését 127 millió lejjel (8,5 milliárd forint) csökkentették, és a költségvetés-kiigazításnál újabb 57 millió lejjel készülnek lefaragni.

Az EJEB eddig több mint ötszáz panaszosnak ítélt meg kártérítést, amiért embertelen körülmények között kellett raboskodnia Romániában. A román börtönökből nyolcezer elítéltet kellene szabadon bocsátani a több mint 27 ezerből ahhoz, hogy - az EJEB szabványainak megfelelően - minden rabra jusson legalább négy négyzetméternyi hely.

A bukaresti parlament a tavaszi ülésszakban törvényt hozott arról, hogy minden olyan elítéltnek harmincnaponként hat nappal rövidítik le a büntetését, aki túlzsúfolt cellában raboskodik, vagy akit megfosztottak a természetes fénytől, a szabad levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WC-használat intimitásától, esetleg penészes, beázott, levegőtlen cellákban, rovarok és rágcsálók társaságában tartották fogva.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció