A nagy meleg számos pluszfeladatot ró a munkáltatókra, akkor is, ha zárt térben dolgoznak alkalmazottai – ezekről írunk részletesen. A munkavállalót, aki a jogszabályok betartása érdekében lép fel, nem érheti semmiféle hátrány – írja a munkajog.hu.

Nagyon meleg van. A magas hőmérséklet és az erős napsütés rendkívül kellemetlen a szabadban dolgozók számára. A meghatározott időközönként történő árnyékba vonulást és a folyadékfogyasztást a munkáltatónak kell biztosítania számukra. A zárt helyen dolgozók sem biztos, hogy sokkal jobb helyzetben vannak, ha nincs légkondicionálás a helyiségben. Arról már nem is beszélve, hogy van, aki a légkondicionálást nem kedveli. Mindenkinek más a melegtűrő képessége.
 
  Összességében megállapíthatjuk, hogy jelenleg kedvezőtlen körülmények között kell dolgoznunk, melynek enyhítése a munkahely részéről erőfeszítéseket igényel. Persze azt se felejtse el a dolgozó, hogy ha fázik a légkondicionált helyiségben, akkor öltözzön fel!
 
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény célja, hogy meghatározza
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit,
- a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvását a munkakörülmények humanizálása érdekében,
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit.
 
  A munkavédelemről szóló törvény 61. §-a szerint,a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
 
  A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
 
  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében óránként legalább 5 perces, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni a munkavégzés során, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. Ezt az előírást próbálják alkalmazni a szabadban történő munkavégzés során is, bár jelenleg szerintem ez kevés.
 
  A „helyiségek, terek hőmérséklete" elnevezésű fejezetben a rendelet sokféle szempontot és fogalmat határoz meg a hőmérséklet mérésére vonatkozóan, de elsősorban a zárt terű munkahelyekre. Ez a rendelet általános követelményeket fogalmaz meg minden munkáltató minden munkahelye számára a munkavédelmi törvény előírásaival összhangban.
 
  Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy a munkavállalók
a) védve legyenek az időjárás káros következményei és a biológiai kóroki tényezők ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gőz vagy por ártalmas hatásaitól;
b) veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan segítséget kaphassanak;
c) és az elcsúszás, elesés veszélyétől is védve legyenek.
 
  A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz", illetve „nem ivóvíz" felirattal és piktogrammal kell ellátni.
 
 Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon (például: palackos ivóvízzel) kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.
 
 Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet sok mindent megismétel az előző rendeletből. Így a pihenőidőre és az ivóvízre vonatkozó rendelkezéseket is.
 
 Ha a munkahely hőmérséklete zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.
 
  A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.
 
  A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Ide tartozik az óránkénti pihenőidő biztosítása is.
 
  A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Biztosítani kell, hogy a hirtelen rosszul lett munkavállalót orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.

Forrás: munkajog.hu