Rendszeresen megszegik a törvényt, és anyagilag is megkárosítják a járművezetőket a BKV-nál az úgynevezett elvont pihenőnapok és szabadságok zavaros kiadásával - állítja az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Ez szerintük különösen most válhat majd veszélyessé.

A cégvezetés egyszerűen nem hajlandó érdemben foglalkozni a pihenőidők megfelelő és törvényszerű kiadásával, ami enyhén szólva is kockázatos

– olvasható az EKSZ közleményében. Nyáron a szabadságok miatti helyettesítések, a metró- és a napokban bejelentett villamospótlás jelentős plusz teher a járművezetőknek, ezért éppen ebben az időszakban lenne fontos a megfelelő pihenés, és az elvont pihenőnapok korrekt „visszaadásának" a biztosítása – érvel Naszályi Gábor elnök.

A szakszervezet már korábban is többször jelezte, hogy a BKV vezetése a pihenőnapok kiadásakor súlyosan visszaél a törvényi lehetőségekkel.

A cég azzal trükközik, hogy a korábban elvont pihenőket a 8 óránál jóval rövidebb idejű szolgálatra írja ki – azzal adja vissza –, miközben a korábban elvégzett munka sokkal hosszabb ideig tartott. Ez nemcsak embertelenség – mert rövidebb a pihenés, mint a munkavégzés volt -, de törvénytelen is, ráadásul a cég anyagilag is megkárosítja a járművezetőket – magyarázza a szakszervezeti vezető. A kompenzálásként kiadott pihenőre ugyanis pótlék jár.

A menedzsment mindössze annyit ígér szóban, hogy „igyekszik" nem a járművezető számára legkedvezőtlenebb megoldást választani. Ez a szakszervezet számára elfogadhatatlan.

Az elnök szerint a cégnél rendszeres gyakorlat, hogy akár az egy-egy napos szabadságokat is a dolgozók megkérdezése és beleegyezése nélkül írják ki.

De nem lehet kötelezni a dolgozókat az elvont pihenőnapon történő munkavégzésre sem – ami szintén bevett gyakorlat a cégnél –, arra a napra csak az érintett járművezető hozzájárulásával lehet szolgálatra beosztani – sorolja a visszásságokat az elnök. A szakszervezet egyebek között ragaszkodik ahhoz is, hogy kollektív szerződésben rögzítsék: a vezénylésben szereplő elvont pihenőnapi munkavégzés nem lehet nyolc óránál rövidebb.

A közlemény szerint a szakszervezet ragaszkodik ahhoz, hogy a cég mindenkinek biztosítsa a megfelelő munkakörülményeket és a rekreációhoz szükséges feltételeket.

Ameddig ez nem teljesül, az EKSZ nem írja alá a kollektív szerződést, amelynek a módosítása éppen mostanában zajlik a társaságnál. Amennyiben nem sikerül záros határidőn belül megnyugtatóan rendezni az ügyet, az EKSZ a Munkaügyi Hatósághoz fordul – szögezte le Naszályi.

Forrás: azenpenzem.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció