A módosító javaslatot Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke nyújtotta be.

A parlament honlapján olvasható javaslat célja a munkaidő és az üzemidő jobb összehangolása. Az indoklás szerint a munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozás módosításának célja, hogy az rugalmasabb megoldásokat alkalmazhassanak a munkáltatók az akár 6-7 éves termékciklusokkal működő ágazatokban (például az autóiparban), ahol a törvényben rögzített, legfeljebb 12 hónapos munkaidőkeret korlátai szűknek bizonyultak.

A módosítási javaslat szerint három év alatt lehetne elosztani a felhasználható és fel nem használt munkaórákat, így hosszabb lenne ez az időkeret. Ugyanakkor 12 hónap átlagában a heti munkaidő a rendkívüli munkavégzést is beleszámítva ne haladja meg a 48 órát.

Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a hosszabb munkaidőkeret kialakítását kizárólag a munkavállalók és a munkaadók képviseleteinek megállapodására bízzák, azt kollektív szerződéshez kötik. Garanciális elem továbbá, hogy ezen időszak alatt a munkavállalók folyamatosan azonos alapbért keresnek.

Forrás: InfoRádió

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció