A módosító javaslatot Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke nyújtotta be.

A parlament honlapján olvasható javaslat célja a munkaidő és az üzemidő jobb összehangolása. Az indoklás szerint a munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozás módosításának célja, hogy az rugalmasabb megoldásokat alkalmazhassanak a munkáltatók az akár 6-7 éves termékciklusokkal működő ágazatokban (például az autóiparban), ahol a törvényben rögzített, legfeljebb 12 hónapos munkaidőkeret korlátai szűknek bizonyultak.

A módosítási javaslat szerint három év alatt lehetne elosztani a felhasználható és fel nem használt munkaórákat, így hosszabb lenne ez az időkeret. Ugyanakkor 12 hónap átlagában a heti munkaidő a rendkívüli munkavégzést is beleszámítva ne haladja meg a 48 órát.

Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a hosszabb munkaidőkeret kialakítását kizárólag a munkavállalók és a munkaadók képviseleteinek megállapodására bízzák, azt kollektív szerződéshez kötik. Garanciális elem továbbá, hogy ezen időszak alatt a munkavállalók folyamatosan azonos alapbért keresnek.

Forrás: InfoRádió

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció