Az egyenlő bánásmód követelménye értelmében az életkor védett tulajdonságnak minősül, amelynek érvényesülnie kell a munkához való hozzájutásnál, a munkára való felvételnél, az alkalmazási feltételek körében, és a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezések körében is – az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntése  a munkajog.hu oldalán.

Ami a tényállást illeti, a 45 éves kérelmező állásközvetítőn keresztül jelentkezett az egyik vállalkozás által közzétett hirdetésben szereplő munkakörre. A munkakör betöltésének feltétele a 20-35 év közötti életkor volt. A kérelmező szerint az életkora miatt hátrány érte, mivel az egyéb feltételeknek véleménye szerint megfelelt, azonban a megpályázott állást nem nyerte el, a jelentkezés elutasításáról visszajelzést nem kapott. A kérelmező panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

Az eljárás alá vont érvelése

Az eljárás alá vont (vállalkozás) álláspontja szerint a hirdetésben meghatározott életkort a munka fizikai nehézsége miatt (gyümölcsös ládák pakolása, emelgetése) inkább javaslatként tüntette fel, mint kizáró okként. Úgy ítélte meg, hogy jóhiszeműen járt el, amikor az életkorra vonatkozóan megszorításokat tett a munkakör betöltésével kapcsolatos feltételek felsorolása között. A kiválasztási folyamattal kapcsolatban kifejtette, hogy mivel a feladatkör 80%-át a gyümölcsök válogatása, beszerzése tenné ki, ezért az élelmiszeripari tapasztalat mindenképpen előnyt jelentett a kiválasztás során.

Kifejtette, hogy a hirdetésekre nagyjából hetven fő jelentkezett, közülük a kérelmező önéletrajzát az eljárás alá vont elmondása szerint az átlagosnál jobbra értékelte, ugyanakkor nem tartotta annyira jónak, hogy azonnal személyes interjút ajánljon fel számára. Meglátása szerint az önéletrajz formaönéletrajz volt, ami minden aktualitást nélkülözött a meghirdetett munkakör vonatkozásában. Kifogásolta, hogy a feltett kérdésekre a kérelmező nem válaszolt, és fizetési igényt sem jelölt meg. Kiemelte továbbá, hogy a kérelmező az elmúlt 12 évben gyakran váltott munkahelyet, valamint, hogy vonatkozó munkatapasztalattal vagy végzettséggel nem rendelkezett.

A felvételt nyert jelentkező kapcsán kifejtette, hogy a 21 éves jelölt tartalmilag és formailag a legjobb önéletrajzot küldte a jelentkezők közül, ráadásul fizikai adottságaiból adódóan könnyedén teljesíti a munkakör által támasztott elvárásokat, és gazdasági szempontok is szóltak a felvétele mellett.        

Az egyenlő bánásmód sérelme

Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely ún. védett tulajdonsága miatt (pl. nem, életkor, családi, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, anyanyelv, nemzetiséghez való tartozás, fogyatékosság, egyéb helyzet, stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek és ennek a hátrányos megkülönböztetésnek tárgyilagos mérlegelés szerint nincs ésszerű indoka.

A hatóság eljárása

A hatóság kiemelte, hogy az egyenlő bánásmód törvény értelmében az életkor védett tulajdonságnak minősül. Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a munkához való hozzájutásban, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben, a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben. Nem jelenti ugyanakkor az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés.

A hatóság hangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmód követelménye kizárólag akkor sérül, amennyiben a kérelmező rendelkezik védett tulajdonsággal, személyes, konkrét hátrány érte, valamint a fentiek között ok-okozati összefüggés áll fenn. Az eljárások során a jogsérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy rendelkezett valamely védett tulajdonsággal. Az eljárás alá vontat pedig annak bizonyítása terheli, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, vagy az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani.

A kérelmező személyazonosító igazolványa alapján megállapíthatóan rendelkezett a védett tulajdonsággal.

Hátrányként állapítható meg, hogy a meghirdetett munkakörre benyújtott jelentkezés nem nyert pozitív elbírálást, jelentkezését érdemben nem bírálták el. A hatóság megállapítatónak találta a védett tulajdonság és a kérelmezőt ért hátrány közti ok-okozati összefüggést. A hatóság álláspontja szerint tárgyilagos mérlegelés szerint semmilyen észszerű indoka nem volt annak, hogy miért ne lehetne alkalmas a gyümölcsös ládák mozgatásával, emelésével járó munkakör betöltésére akár a meghatározott életkorúnál idősebb személy (vagy adott esetben női munkavállaló). A fizikai teljesítőképességre vonatkozó érvet nem tudta kimentésként elfogadni. Mivel az eljárás alá vont nem biztosított lehetőséget a kérelmezőnek személyes találkozóra, így arról sem bizonyosodhatott meg, hogy fizikuma, teherbírása alapján valóban alkalmatlan-e a munkakör betöltésére.

A hatóság álláspontja szerint az, hogy az életkorbeli megkötés a pozíció betöltéséhez szükséges feltételek között került feltüntetésre, arra enged következtetni, hogy a megadott korcsoporton kívül eső személyek jelentkezését az eljárás alá vont eleve nem kívánta pozitív elbírálásban részesíteni, így már maga az álláshirdetés is diszkriminatív volt. A munkakör jellegből pedig a hatóság szerint az élelmiszeripari kötődés nem következik logikusan. Megvizsgálva a nyertes pályázó önéletrajzát arra a következtetésre jutott a hatóság, hogy abból nem derül ki, milyen szempontból bizonyult jobbnak az összehasonlítható helyzetben lévő pályázó a kérelmezőnél, különösen mivel az önéletrajz az átlagosnál rövidebb, tömörebb, kevés információt közöl.

A hatóság nem tudta elfogadni az eljárás alá vont által a kimentési kötelezettsége körében előadottakat, mivel nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani, hogy az életkor szerinti megkülönböztetés a munka jellege vagy természete alapján indokolt volt. Mindezek alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben, életkorával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

Az ismertetett döntés az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján EBH/302/2016. számon került közzétételre.

Forrás: munkajog.hu