Az előző bejegyzésben láthattuk, hogy a munkavégzési hely meghatározása meglehetősen tág is lehet a munkaszerződésben. Tekintsük át, milyen következményekkel kell számolni, ha a felek élnek ezzel a lehetőséggel! – olvasható a munkajog.hu cikkében.

Minél tágabb a munkavégzési hely szerződéses meghatározása, annál nagyobb hangsúly helyeződik a munkáltató tájékoztatási kötelezettségére. Azt ugyanis előre közölnie kell a munkavállalóval, hogy hol köteles eleget tenni munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségének. A tájékoztatás megadására törvényben meghatározott határidő nincs, ám ez minél rövidebb, az utasítást annál nagyobb valószínűséggel tagadhatja meg a munkavállaló, mint számára aránytalan sérelmet okozót. Hasonlóan fontos a tájékoztatási kötelezettség akkor, ha külön szerződési kikötés hiányában munkavégzési helynek a szokás szerintit kell tekinteni. Ehhez képest üdvözlendő változás lett volna az NGM által 2015 októberében közzétett azon törvénymódosítási javaslat, amely ebben az esetben előírta volna, hogy a munkáltató a munkaviszony létesítésekor – majd minden későbbi változás esetén – 15 napon belül tájékoztassa a munkavállalót a tényleges munkavégzési helyről.

A munkahely tág, a munkáltatónak széleskörű utasítási jogot biztosító meghatározása a munkaidő szempontjából is vet fel kérdéseket. Az Európai Bíróság Tyco-esetben (C‑266/14.) hozott ítéletében kimondta, hogy ha a munkavállalók nem rendelkeznek állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel, munkaidőnek minősül az az utazási idő, amelyet e munkavállalók a lakóhelyük, valamint a munkáltatójuk által kijelölt első és utolsó ügyfél közötti mindennapos utazással töltenek. Ezt elsősorban arra alapozta, hogy ilyen esetben ezen utazások alatt a munkavállaló már a munkáltató utasítási joga alatt áll, rendelkezésre állási kötelezettségét teljesíti. Ilyen esetben ugyanis a munkavállaló elveszíti azt a lehetőséget, hogy szabadon határozza meg azt a távolságot, amely a lakóhelyét a munkanapja elején és végén szokásos helytől elválasztja, és nem kötelezhető arra, hogy magára vállalja a munkáltató által választott munkaszervezési forma kockázatait, hátrányait. Az ítélet hazai szempontból azért is érdekes, mert ezzel az értelmezéssel a hatályos magyar szabály nincs összhangban. A Munka Törvénykönyve alapján ugyanis soha nem számít munkaidőnek az utazási idő, függetlenül a munkavégzés helyének mikénti meghatározásától. E ponton tehát a szabályozás felülvizsgálatra szorul.

A tág munkavégzési hely hátrányai jelentkezhet a munkáltató állás-felajánlási kötelezettsége esetén, így például akkor, ha védett korú, vagy kisgyermekes munkavállalónak kíván felmondani a működésével összefüggő okból. Ezekben az esetekben ugyanis a felmondás közlése előtt meg kell vizsgálni, hogy a munkavállaló munkaszerződése szerinti munkahelyen van-e a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör. Minél tágabban lett rögzítve ez a munkahely, annál szélesebb körben köteles a munkáltató megfelelő másik munkakört keresni.

A munkavégzési helynek a munkaügyi perek szempontjából is jelentősége van. A munkaügyi perre ugyanis kizárólag a munkáltató azon telephelye szerinti munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló a munkaszerződése alapján munkát végez, vagy végzett. A gyakorlat szerint telephelyen minden olyan helyet érteni kell, ahol a munkavállalók munkavégzést teljesítenek, függetlenül attól, hogy az a cégjegyzékben telephelyként szerepel-e. Ha a munkavégzés helye eszerint nem állapítható meg, akkor az illetékesség a munkáltató székhelye alapozza meg. A bírói gyakorlat szerint ez a helyzet akkor, ha a munkavállaló munkavégzési helye nem állandóként lett meghatározva (MK. 157., EBD2013. M.2.). Amennyiben vita van az illetékes bíróságról (pl. a bíróság megállapítja illetékességének hiányát, ám olyan bírósághoz tenné át az ügyet, amelyik ezt szintén megállapította), akkor az eljáró bíróságot az ítélőtábla, illetve ha különböző ítélőtáblák illetékességi területéhez tartozó bíróságok között van vita, akkor a Kúra jelöli ki.

A további közjogi jellegű, hatósági hatáskört-illetékességet megállapító szabályok szempontjából nincs jelentősége a munkavégzési hely tág vagy szűk meghatározásának. Így például a csoportos létszámcsökkentésre irányadó küszöbszámok számításánál, több telephely esetén a munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát. Annak nincs jelentősége, hogy ez a telephely a munkaszerződésben konkrétan megjelölt egyedüli munkahely, vagy a több munkahely egyike, vagy az ott megjelölt nagyobb földrajzi egységen fekszik, illetve ez csak a szokás szerinti munkavégzési hely. Hasonlóan, a munkavédelmi szabályok szempontjából munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. A munkaügyi hatóság pedig a munkáltató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelezettség nélkül ellenőrzést tarthat.

Összegezve, a munkaviszonyból eredő munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének földrajzi kereteit a felek rendkívül rugalmasan határozhatják meg a munkaszerződésben. Érvényesen szerződhetnek ugyanis akként is, hogy a munkavállaló egy tág földrajzi körben, vagy a közelebbről meg nem határozott, szokás szerinti munkavégzési helyen teljesít majd. E tág keretek között a munkáltató egyoldalú utasítással állapíthatja meg a konkrét munkahelyet, ám e körben figyelemmel kell lennie a munkajogi alapelvekre, így különösen a tájékoztatási kötelezettségre, a méltányosság elvére és a joggal való visszaélés tilalmára. Pontosan nem meghatározott munkavégzési hely esetén a munkaügyi bíróság illetékességét a munkáltató székhelye határozza meg, a hatósági ellenőrzés és a munkavédelmi szabályok szempontjából viszont nem az adott helyszín szerződésbeli rögzítésének van jelentősége, hanem önmagában annak, hogy ott tényleges munkavégzés folyik.

Forrás: munkajog.hu