Az alábbiakban a Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban c. könyvből közlünk részletet, melyből megtudhatja, hogy a munkabér elszámolása érdekében milyen adatkezelési műveleteket szükséges elvégezni. A munkajog.hu részletet közölt a Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban c. könyvből.

A munkáltató főkötelezettsége a munkabér fizetése [Mt. 42. § (2) bekezdés b) pont]. Ezen kötelezettsége teljesítése érdekében a munkavállaló részére járó munkabért – eltérő megállapodás hiányában – utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni [Mt. 155. § (1) bekezdés], a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bekezdés], a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni a munkavállaló részére [Mt. 155. § (2) bekezdés].

A munkabér elszámolásakor a munkáltató megállapítja, hogy a munkavállaló az adott időszakban milyen összegű munkabér-re jogosult és ezt a bért milyen levonások terhelik. Erre tekintettel a munkavállaló munkabérének elszámolása során figyelembe kell venni a munkavállaló munkaszerződésében meghatározott alapbérét, az irányadó bérformát (időbér, teljesítménybér, illetve a kettő összekapcsolásával megállapított díjazás), az adott bérformára vonatkozó rendelkezéseket, a munkavállalót megillető bérpótlékokat, adott esetben azon feltételeket, amikor munkavégzés hiányában is megilleti díjazás a munkavállalót, a munkáltató döntésén alapuló juttatás feltételeit például prémium, jutalom, jutalék stb. Ennek megfelelően a munkabér elszámolásához figyelembe kell venni minden releváns tényt, adatot (például a munkaidő-nyilvántartás adatait, a teljesítménykövetelmény teljesítésére vonatkozó adatokat) és körülményt, amelyek a munkavállaló munkabérének megállapításához szükségesek az Mt. munka díjazására vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. A munkabér elszámolásához szükséges adatok kezelésének jogalapja törvény az Mt. idézett rendelkezéseire tekintettel a munkáltató munkabérfizetési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A munkabér elszámolása érdekében számos adatkezelési művelet elvégzése szükséges, úgymint például a munkabér megállapításához kapcsolódó feltételek teljesülésére vonatkozóadatok felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, számítási műveletek végzése. 

Az adatkezelés jogszerű, ha az az Mt. vagy az egyéb alkalmazandó jogszabály rendelkezéseivel, illetve az adatvédelmi alapelvekkel összhangban van. Az Mt. a munkabér elszámolása érdekében részletesen szabályozza az alapbér meghatározásának szabályait, a bérpótlék számítását, a távolléti díj számítását, a munkabér megállapításának és kifizetésének garanciáit. E rendelkezések és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló Korm. rendelet, valamint a munkabérből történő levonással összefüggésben a járulékfizetési és adófizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezések is azt a célt szolgálják, hogy a munkabér elszámolása és a munkabérből történő levonás helyesen történjen és azt a munkavállaló ellenőrizhesse. Erre tekintettel írja elő az Mt. 155. § (3) bekezdése, hogy a kifizetett munkabér elszámolásáról szóló írásbeli tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.

A fentiekből következően a munkabér-fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggésben nyilvántartásban kezelhetőek a munkavállaló munkabérének elszámolására vonatkozó adatok,
továbbá mindazon adatok, amelyek a munkavállalónak biztosított juttatásokra vonatkoznak, mint például a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti béren kívüli juttatások, továbbá a munkáltató által megtérített költségek elszámolására vonatkoznak. A nyilvántartás tartalmazhatja továbbá a munkavállalónak az Mt. vagy külön jogszabály alapján tett, a munkabér elszámolására, kifizetésére, a munkabérből levonásra vonatkozó nyilatkozatait, úgymint például a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 1. §-a szerint a munkavállaló írásbeli kérelmét a munkavállaló munkabéréből a szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíj levonására. Az adatok nyilvántartása elősegíti a munkáltatónak a munkabér elszámolására vonatkozó kötelezettsége teljesítését, az adatvédelmi alapelvekkel összhangban az adatok időszerű, pontos, a valóságnak megfelelő, teljes rögzítését, célhoz kötött, tisztességes és törvényes kezelését, szükség esetén az elszámolás módosításának elvégzését, továbbá a munkavállaló jogainak érvényesítését. 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a munkáltató adatfeldolgozót vehet igénybe az Mt. 10. § (3) bekezdése szerint. A hatósági ellenőrzés szempontjából is releváns a munka díjazására vonatkozó egyes adatok törvényes kezelése. A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére [Met. 3. § (1) bekezdés g) pont]. 

Forrás: munkajog.hu