A nyugellátások folyósításával kapcsolatban mind a leendő nyugdíjasok, mind a már nyugellátásban részesülők, vagy a hozzátartozók oldaláról hasznos áttekinteni a leglényegesebb tudnivalókat, akár öregségi nyugdíjról, akár hozzátartozói nyugellátásról legyen szó. Írásunkban a folyósítási lehetőségeket és a folyósítással kapcsolatos teendőket is számba vesszük - írja az ado.hu.

Általános szabályok

Az események időrendi sorrendjében haladva elsőként azt a szabályozást láthatjuk, hogy a nyugellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az ellátást megállapító határozat részére történő kézbesítését követő tizenhárom napon belül fizeti ki/utalja ki. A kifizetés a jogosult részére, illetve kiskorú árva esetén a törvényes képviselőhöz történik. Az árva nagykorúvá válásakor kérheti az árvaellátás saját részére történő kifizetését.

A nyugdíj, mint rendszeres pénzbeli ellátás kifizetése, folyósítása a jogosult kérésének megfelelően többféleképpen lehetséges. Mód van készpénzben, postai kézbesítés útján az ellátás felvételére, és lehetőség van belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történő utalásra is. A számlára utalás csak olyan fizetési számlára történhet, amely felett a jogosultnak, vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van.

A nyugellátások kifizetése havonta, az adott tárgyhónapra történik, azaz nem előre, vagy utólag, mint néhány más ellátásé.

A folyósítás kezdő időpontja a nyugdíjmegállapító határozatban megjelölt nap, befejezésének ideje a jogosultság megszűnésének, megszüntetésének napja, legkésőbb a nyugdíjas halála hónapjának utolsó napja.

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátások folyósítása nyugdíjfolyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt történik.

A törzsszámról szóló igazolást az ellátás folyósításának kezdetekor küldi meg a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a jogosult részére.

Külföldön élő nyugdíjas részére történő folyósítás

A belföldi folyósítási lehetőségektől több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyósítani.

A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Kérhető a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EGT állam területén élők részére valamely EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Ugyanez a lehetőség áll rendelkezésre a Nagy-Britannia és Észak-Irország Egyesült Királysága területén élő, Magyarországtól magyar szolgálati idejük alapján nyugellátásban részesülők számára is.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Ez az utalás költségviseléssel érintett.

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs mód közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre, ez a lehetőség általuk nem választható.

A külföldön élő jogosultak (akár EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (28.500 Ft) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként érvényes havonkénti utalás helyett.

Ez az utalási ütemezés azért lehet előnyös, hogy a havonkénti kis összegű utalás, például egy rövid magyar szolgálati idő miatti alacsony összegű magyar nyugdíjrész esetében ne havonta jelentsen számlaműveleti díjat, hanem csak negyed-, fél-, vagy évenként.

Igazolások a nyugdíjjal kapcsolatban

A folyósított nyugellátás törzsszámáról szóló igazolás a nyugdíjfolyósítás megkezdésekor kerül kiadásra.

Évente január hónapban történik tájékoztató levél kiküldése az előző évben folyósított nyugellátások összegéről.

A tájékoztató levélben szerepel a folyósított ellátások típusa, előző évi összege, a tárgyévi januári nyugdíjemeléssel növelt összeg.

A nyugellátás összegéről igazolás is kérhető a nyugdíjfolyósító szervtől.

Változás–bejelentés

Ha a nyugellátás folyósításával kapcsolatban megadott adatokban változás következik be, ezt a nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervhez.

A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg.

A nyugellátás folyósításának megkezdésekor megadott folyósítási adatok a folyósítás alatt módosíthatóak.

Így lehetőség van a készpénzben történő fizetési módról számlára utalásra áttérni, vagy fordítva. Mód van a folyósítási cím ideiglenes, meghatározott időtartamra történő megváltoztatására is, például egy hosszabb ideig tartó más címen történő tartózkodás esetén.

Ezeknél az eseteknél azonban (pl. nyáron a nyaraló címére történő kifizetésnél) célszerű időben megküldeni a kérést a módosításra nézve, hogy a változtatás a kért időpontra megtehető legyen.

Teendők a nyugdíjas elhalálozása esetén

A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

Aki a jogosult halála esetén a kiutalt nyugellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni.

A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is a fent megnevezett személyek, a fent ismertetett sorrendben jogosultak.

A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül veheti fel.

 Forrás: ado.hu