A veszélyhelyzet kapcsán sokan érdeklődtek arról, van-e lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző korai nyugdíjazásra. A felvetett kérdéssel kapcsolatban a rövid válasz az, hogy a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően, öregségi nyugdíj megállapítására kizárólag a nők esetében kerülhet sor, amennyiben rendelkeznek legalább 40 év jogosultsági idővel. Ugyanakkor a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően lehetőség nyílik úgynevezett korhatár előtti ellátás megállapítására azok részére, akik a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá egészségre ártalmas munkát végeztek, és annak alapján korkedvezményt szereztek. Az Adózóna cikke.

De mit is jelent a korkedvezmény?

Társadalombiztosítási szempontból korkedvezmény alatt azt kell érteni, hogy a korkedvezményt szerzett személyek a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt annyi évvel korábban szerezhetnek nyugdíjszerű ellátásra jogosultságot, ahány év korkedvezményt szereztek. Az említett ellátás nem minősül saját jogú nyugdíjnak, tehát az a személy, akinek a részére az ellátást megállapítják, nem válik nyugdíjassá, az ellátás kiszámítása, folyósítása és évenkénti emelése viszont a nyugdíjakkal azonos módon történik.

2011. december 31-éig a megszerzett korkedvezmény alapján saját jogú nyugellátást lehetett megállapítani, azonban a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi. CLXVII. törvény (Khtv.) 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) korkedvezménnyel kapcsolatos rendelkezéseit, azzal, hogy a korkedvezmény szerzése – átmenetileg – 2014. december 31-éig megmaradt.

2015. január 1-jétől a korkedvezmény rendszere véglegesen megszűnt, ezen időponttól kezdődően – függetlenül attól, hogy a munkavállaló továbbra is ugyanazt a munkakört látja el, amely alapján 2014. december 31-éig korkedvezmény illette meg – további korkedvezményt nem lehet szerezni.

 

Mennyi ideig kellett dolgozni nehéz munkakörülmények között a korkedvezményhez?

A születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményt szerezhetett az a férfi, aki legalább 10 év, és az a nő, aki legalább 8 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, illetve legalább 6 éven át egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb 5, nőnél 4, illetőleg az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb 3 évi munka után.

Korkedvezmény szerzésére jogosító munkakörök

A korkedvezmény szerzését csak bizonyos típusú munkakörök alapozták meg, amelyek jegyzékét a Tny. végrehajtására kiadott kormányrendelet 2006. december 31-én hatályos 1. számú melléklete tartalmazta. A korkedvezményes szolgálati idő elbírálásakor kizárólag az e jegyzékben felsorolt munkaköröket lehet korkedvezményes időként elismerni.

Ha a betöltött munkakör elnevezése nem szerepel a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében, de a korkedvezmény hatálya kiterjed az üzemre, és a munkáltató által megadott munkaköri leírás szerint a végzett munka megegyezik a jegyzékben lévő munkaköri leírás szerinti munkavégzéssel, a munkakört korkedvezményre jogosítónak kell elismerni. Ennek felülvizsgálatát kizárólag a korkedvezmény elbírálására jogosult nyugdíjszervek végzik.

Ha a munkaköri elnevezés nem szerepel a jegyzékben, és a munkaköri leírás alapján sem lehet megnyugtató módon megállapítani a végzett munkát, illetve az azonosságot, de az üzemre kiterjed a korkedvezmény hatálya, az azonosítás kérdésében a feladatkörrel rendelkező miniszter és az adott munkakör szerint illetékes szakmai (ágazati) érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének ismeretében a Magyar Államkincstár Központja dönt az azonosítás kérdésében.

Kúria-döntés is született arról, hogy az „azonos” jogszabályi kitétel nem értelmezhető úgy, hogy a melléklet szerinti felsorolásba tartozónak minősíthető a tényleges munkavégzésre alapítottan egy teljesen más munkakör, ha a munkaköri leírás tartalma azt nem támasztja alá. Az „azonos” tehát szigorú kritérium, lényegében a mindenben való megfelelést jelenti.

A különböző korkedvezményre jogosító munkakörökben eltöltött időket egybe kell számítani, azzal, hogy az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető minden 30 napot 50 nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben eltöltött időhöz hozzászámítani.

Hogyan lehet igazolni a korkedvezményes munkavégzést?

A korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő igazolására elsődlegesen a társadalombiztosítási nyilvántartások szolgálnak alapul. Nyilvántartás hiányában a korkedvezményes munkakörben eltöltött időt munkakönyvvel és egyéb egykorú (vagy korabeli) okirattal (például korabeli munkaügyi nyilvántartás alapján kiállított igazolással, levéltári iratok alapján kiállított igazolással, a gazdálkodó szervezetnél a korkedvezményes munkakörök vizsgálatára és igazolására létrehozott bizottság megállapításai alapján kiadott igazolással stb.), vagy munkatársi tanúk nyilatkozatával is lehet bizonyítani.

A 2014. december 31-éig megszerzett jogosultságot az érintett személyek a Khtv. 7. paragrafusának megfelelően, korhatár előtti ellátás formájában érvényesíthetik. A megszerzett korkedvezmény érvényesítésére az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése napjáig van lehetőség.

Példa a korkedvezményt szerzett személyek korhatár előtti ellátásra való jogosultságára

1959. június 19-én született férfi, aki a 2020. június 18-áig fennállt biztosítási jogviszonyai alapján 38 év szolgálati idővel rendelkezik, ezen belül 2014. december 31-éig 22 évig korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott (MÁV-nál mozdonyvezető volt), mely alapján a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest 4 év korkedvezményt szerez, a hatályos jogi szabályozás alapján korhatár előtti ellátásra legkorábban 2020. június 19-étől lehet jogosult, hiszen ezen időpontban tölti be a korkedvezménnyel csökkentett életkorát. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár, a 65. életév mínusz 4 év korkedvezmény.) Az említett személy korhatár előtti ellátás megállapítása iránti igényét 2024. június 19-éig érvényesítheti.

Forrás: adozona.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ