On­line élő­adá­sos be­szél­ge­tés-so­ro­zat szer­ve­zé­sén gon­dol­ko­dunk, ahol le­he­tő­ség nyí­lik kér­dé­se­ket fel­ten­ni Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó­nak. A té­má­kat most gyűjt­jük, olyas­mik­re gon­do­lunk, mint pl. mi­re szá­mít­hat­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tot­tak a kü­lön­le­ges jog­rend, ve­szély­hely­zet ide­jén? Mi­re ér­de­mes fi­gyel­ni­ük a ho­me of­fice-ba kül­dött mun­ka­vál­la­lók­nak? Mi a hely­zet a GDPR-ral a jár­vány ide­jén?

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Ha érdeklődik a lehetőség iránt, kérjük segítse a fórum előkészítését ezen kérdőív kitöltésével.