A személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) és a hozzá kapcsolódó jogszabályok számos rendelkezése kötődik a munkáltató, munkavállaló között lévő jogviszonyhoz, amely eseteként különböző tartalmú fogalmakra támaszkodik. Az Adózóna cikke.

 A munkáltató fogalma az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 7. paragrafusának 39. pontja szerint a belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező jogi személy, bejegyzett cég, személyi egyesülés és egyéb szervezet, egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező természetes személyt is, valamint – a Tbj.56/A paragrafusa szerinti külföldi vállalkozás kivételével – a Tbj. 4. paragrafusának a) pontja szerinti foglalkoztatót, a munkaviszony alapján foglalkoztatottak tekintetében.

Az szja-törvény 3. paragrafusának 14. pontja értelmében munkáltató az a személy (cég, szervezet, egyéni vállalkozó), akivel/amellyel a magánszemély munkaviszonyban áll, illetve munkaerő-kölcsönzés esetén – a munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján – a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevője.

Az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében a szolgáltatásjuttatónak minősülő fogadója érdekében tevékenységet végző iskolaszövetkezeti tag részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a szolgáltatás fogadója minősül munkáltatónak.

Munkaerő-kölcsönzés, illetve egy munkakörre több munkáltatóval kötött munkaszerződés (munka törvénykönyve 195. §) esetén a bevételnek nem számító (adómentes) juttatásra, valamint a béren kívüli juttatásra megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő, illetve a több munkáltató ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni.

A munkaviszony fogalmát az szja-törvény nem rögzíti, azt fő szabályként szintén az Art. tartalmazza, illetve a munkáltató, munkavállaló fogalmát esetenként az szja-törvény egyes rendelkezéseihez tartozó előírások is meghatározzák.

Forrás: Adózóna

Hozzászólok a Facebookon

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ