A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe semmilyen esetben sem számítható be a megállapodással szerzett szolgálati idő – tudta meg a lokal.hu.

A Kúria legfrissebb ítélete megerősíti, hogy

a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe nem számítható be a társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás révén szerzett szolgálati idő.

Az ilyen megállapodás alapján történt járulékfizetés időszaka természetesen szolgálati időnek minősül (vagyis a nyugdíjszámítás során figyelembe kell venni), de a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe nem számítható be. Így az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő szerzése érdekében nyugdíjjárulékot fizető, házastársuk külföldi munkavállalása idejére fizetés nélküli szabadságot igénybe vett személyek fizetés nélküli szabadságának tartama sem minősül jogosultsági időnek.

Az ítélet megértéséhez tudnunk kell,  hogy

a szolgálati idő nem azonos a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idővel, miután a jogosultsági időre szigorúbb szabályozás vonatkozik: nem minden szolgálati idő számítható be a jogosultsági idő tartamába.

A nők kedvezményes nyugdíjának összegét természetesen az összes megszerzett szolgálati idő figyelembe vételével állapítják majd meg, ha az érintett hölgy teljesíti a kedvezményes nyugdíj feltételeit.

A hölgyek kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időbe beszámít elsősorban a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony révén szerzett szolgálati idő (a Kúria idézett ítélete szerint nem minősül ilyennek a megállapodás révén szerzett szolgálati idő). Ennek a tartamnak kell alapesetben legalább 32 évnek lennie a szükséges 40 évből. A fennmaradó legfeljebb 8 évnyi időszak a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben (ideértve a méltányossági gyermekgondozási segélyt is), gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő lehet

A figyelembe nem vehető szolgálati időtartamok közé tartoznak – a Kúria ítéletében elemzett megállapodással szerzett idő mellett – a tanulmányi időszakok.

Sem a szakmunkásképzésben, szakiskolai képzésben, sem a felsőoktatásban eltöltött, egyébként szolgálati időként elismerhető évek sem vehetők számításba a jogosultság meghatározásakor. A Kúria egy korábbi ítélete alapján a volt szakiskolai tanulók e minőségben eltöltött ideje nem minősül szakmunkástanuló-viszonynak, vagy tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanulói viszonynak, ezért szolgálati időnek nem tekinthető, vagyis nem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe sem.

A tanulmányi idők közül viszont beszámít a jogosultsági időbe a szakmunkástanuló, szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata (jellemzően az adott év július 15. és augusztus 31. közötti időszakára vonatkozóan), amennyiben arra a TB nyilvántartásaiban bejelentési adat található, ideértve az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.

Az az időszak, amely alatt egy hölgy fizetés nélküli szabadságon volt és egyidejűleg ösztöndíjasként felsőfokú nappali tanulmányokat folytatott, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító időként szintén nem ismerhető el. Az érintett időszak az öregségi nyugdíj összegének megállapításához a szolgálati időbe felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt folytatott tanulmányi időként beszámítást nyerhet, csak a nők kedvezményes nyugdíja szempontjából nem minősül jogosító időnek.

Szintén nem számít jogosító időnek az álláskeresési ellátások, valamint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósításának tartama sem, noha – a rokkantsági ellátás kivételével – a másik két ellátási típus folyósítási ideje szolgálati időnek minősül.

A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás mellett végzett munka révén azonban keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszony teremthető, amelynek tartama szolgálati idő, ami egyúttal a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is beszámítható.

Az érintett hölgyek nagyon nehezményezik, hogy ha nem a saját súlyosan fogyatékos gyermekükről van szó, akkor a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt kapott ápolási díj folyósításának tartama sem számítható be a jogosító időbe, pedig a rászoruló szülők, nagyszülők gondozása Magyarországon jellemzően a nőkre hárul.

Forrás: lokal.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ