A kiadvány legfőbb célja, hogy bemutassa a felelős vállalati magatartás (CSR) fogalmát, standardjait, eszközeit és annak gyakorlati jelentőségét, illetve megvalósulási formáit. A szerzők kiemelik a szociális párbeszéd és a kollektív alku kulcsfontosságú szerepét a társadalmilag felelős vállalati gyakorlat kialakításában és hangsúlyozzák, hogy az a munkáltató és munkavállalói közötti kapcsolat meghatározásának az egyik legfőbb mechanizmusa. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat távlatibb célja a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának, illetve a szociális párbeszéd minőségének javítása (bármely, illetve minden szinten). A szociális párbeszéd pedig többirányú, intenzív kölcsön-hatásban áll a CSR jelenségével. A Szolgálat kapcsolódása a CSR-filozófiához magától értetődő és szerves, hiszen a CSR az alternatív vitarendezést támogató eszmerendszer. Jelen füzet – ebben a szellemben – elvi és gyakorlati síkon vizsgálja meg a CSR és a szociális párbeszéd lehetséges szinergiáit.

A dokumentum a Jogpontok oldaláról tölthető le.

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció