A nagymértékben megromlott egészségi állapot miatt huzamos ideig, akár évtizedekig is szükség lehet egészségromlás miatti pénzbeli ellátások igénybevételére. Ilyenkor fontos lehet annak ismerete, hogy ez az időszak majdani nyugdíjunkhoz szolgálati időnek minősül-e – http://munkajog.hu/rovatok/munkaber/beleszamit-e-a-nyugdijba-a-rehabilitacios-ellatasírja a munkajog.hu.

Jó tudni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek részére igénybe vehető rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás ebből a szempontból hogyan minősül.

Elöljáróban nézzük meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak legfőbb szabályait.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jétől lépett hatályba.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy).

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy

·         a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,

·         keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez,

·         rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A biztosítási idő követelménnyel kapcsolatos fenti rendelkezés 2014. január 1-vel módosult, amikor a korábbi szabály helyébe (a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 nap biztosítási idő megléte) lépcsőzetes jogosultsági feltételrendszer lépett.

Ez a módosítás megkönnyítette azon személyek számára az ellátásra való jogosultság megszerzését, akik jelentős mértékű egészségi problémával küzdöttek, és éppen betegségük miatt nem tudtak ellátás iránti kérelmük benyújtását közvetlenül megelőző 5 éven belül kellő mértékű biztosítási időt szerezni, bár az ezt megelőző időszakban hosszú időn át dolgoztak.

Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

·         aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy

·         aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

A megváltozott munkaképességű személyek részére megállapítható ellátások

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra szerezhet jogosultságot.

Rehabilitációs ellátás

A megváltozott munkaképességű személy

·         rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható,

·         rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex minősítésben nyilatkozik a következők szerint:

·         rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során

·         foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

·         tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy

·         rehabilitációja nem javasolt, ezen belül

·         egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

·         egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt,

·         kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy

·         egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.

Rehabilitációs ellátásként

a megváltozott munkaképességű személy

·         a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra, valamint

·         pénzbeli ellátásra jogosult.

Időtartam

A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban 3 évre.

Az ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjával megszűnik.

Szüneteltetés

A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott keresőtevékenységet végez, illetve közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a húsz órát meghaladja, vagy keresőképtelen.

Megszüntetés

A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő

·         kérte,

·         ellátásának időtartama eltelt,

·         más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,

·         egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,

·         egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,

·         az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti,

·         a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működött együtt, vagy

·         foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

Rokkantsági ellátás

A rokkantsági ellátásra jogosult személy (azaz akinek rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de életkora miatt rokkantsági ellátásra jogosult) részére az ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

Megszüntetés

A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő

·         kérte,

·         más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,

·         egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,

·         keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,

·         foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,

·         az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy

·         a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Szolgálati idő

A szolgálati időként elismerhető időszakok általános szabálya az a rendelkezés, mely szerint szolgálati időnek minősül a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak, azaz olyan időtartam, amely alatt szerzett keresetből, jövedelemből nyugdíjjárulék fizetése történik.

Ebből a szempontból a megváltozott munkaképességű személyek részére adható kétféle ellátás, a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás nem egyforma.

Rehabilitációs ellátás

A rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulék levonása történik, ezért az ellátás folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül.

Rokkantsági ellátás

A rokkantsági ellátás összegéből nem történik nyugdíjjárulék levonás, ezért az ellátás folyósításának időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe.

Özvegyi nyugdíjra való jogosultságnál az elhunyt jogszerző számára szolgálati időnek minősül az az időszak, amely alatt rokkantsági ellátásban részesült.

Természetesen azok az időtartamok, amelyek során keresőtevékenységet folytat az ellátás mellett az érintett személy, és keresetéből az általános szabályok szerint nyugdíjjárulék fizetés történik, szolgálati időnek minősülnek.

Rokon területek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett gyakran felmerül kérdésként, hogy a szintén jelentős mértékű egészségromláshoz kötődő egyéb ellátások időtartama szolgálati időnek minősül-e?

A rehabilitációs járadék folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül, ha az előírt nyugdíjjárulék fizetés megtörtént.

Özvegyi nyugdíjnál a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, folyósításának időtartama az elhunyt jogszerző számára szolgálati időnek minősül.

Forrás: munkajog.hu