A pedagógusbéreknek ismét a minimálbérhez kellene igazodniuk, ez az egyik olyan kérdés, amelyről a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) egyeztetne a kormánnyal - mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke.

A PSZ elnöke az ATV-nek azt mondta, 2014-ben még a minimálbér volt a pedagógusok bértáblájának az alapja (vagyis ha a minimálbér emelkedett, akkor a tanárok, tanítók bére is), akkor azonban befagyasztották ezt az összeget, a bértábla „vetítési alapja” azóta is 101 500 forint.

Egy gyakornok, egy pályakezdő kolléga kevesebbet kap a garantált bérminimumnál, ami gyakorlatilag 180 500 forint, ez mindent elmond. A gyakornokok bérét 200 ezer forintra emelték fel annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön

- magyarázta, hozzátéve: emiatt azoban a bértábla fizetési fokozatai ”összecsúsztak”.

Szabó Zsuzsa a pedagógushiányról azt mondta,

a sajtó 2400-2500 betöltetlen álláshelyről számolt be, de a Nemzeti Pedagóguskar korábbi felmérése azt mutatta, hogy ennél jóval több tanár és tanító hiányzik az oktatásból, nagyon keresettek például az informatika, a matematika, a fizika és a kémia szakosok is.

„Egyáltalán nem mindegy, hogy egy irodalomórán egy énekszakos kolléga helyettesít-e” - mondta, hozzátéve: a kistelepüléseken komolyabb a pedagógushiány, mint a nagyvárosokban.

Forrás: eduline.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció